English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės kriminalinė tarnyba skelbia atranką į Vilniaus skyriaus vyriausiojo tyrėjo (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę. Pareigybių grupė - 8.

Galioja nuo 2021-10-25 iki 2021-11-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

 Pagrindinės funkcijos: pareigybė reikalinga pradėti ir atlikti nusikalstamų veikų, priskirtų Muitinės kriminalinės tarnybos kompetencijai, ikiteisminį tyrimą. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje muitų teisės aktų pažeidimų atskleidimo, tyrimo ir prevencijos – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1.      turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2.       turėti ne mažesnę kaip 1 metų nusikalstamų veikų atskleidimo srityje patirtį;

3.       būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, viešąjį administravimą, muitinės veiklą, baudžiamąją atsakomybę, baudžiamąjį procesą, administracinių nusižengimų teiseną, kriminalinę žvalgybą, įslaptintos informacijos administravimą, asmens duomenų apsaugą;

4.       atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

5.       atitikti trečiąjį bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

6.       sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

7.       išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;

8.       mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

9.       mokėti anglų ir rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.5 ir 4.6 papunkčius).

5. Privačių interesų deklaracijos kopiją.

6.  Dokumentus, patvirtinančius kalbos žinias (žr. pareigybės aprašymo 4.9 papunktį

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 

Dokumentai priimami iki 2021 m. lapkričio 10  d. adresu: Žalgirio g. 127, Vilnius, 311 kab., telefonas pasiteirauti 8-5-274 8029, el. pašto adresas  nijole.bogdaniene@lrmuitine.lt..

 

 

Papildoma informacija

 

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija bei kitus reikalavimus (žr. pareigybės aprašymo 4.4 papunktį).

 

Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-251 redakcija).

 

 

 

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ ir  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr.IV-321 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr.1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-321 ‚Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“.

  

PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. vasario 8 d.

įsakymu Nr. 1B-112

 

MUITINĖS KRIMINALINĖS TARNYBOS VILNIAUS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO TYRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 2

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.      Muitinės kriminalinės tarnybos Vilniaus skyriaus (toliau – Vilniaus skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2.      Pareigybės grupė – 8.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3.      Pareigybė reikalinga pradėti ir atlikti nusikalstamų veikų, priskirtų Muitinės kriminalinės tarnybos kompetencijai, ikiteisminį tyrimą. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje – muitų teisės aktų pažeidimų atskleidimo, tyrimo ir prevencijos – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4.      Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.       turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2.       turėti ne mažesnę kaip 1 metų nusikalstamų veikų atskleidimo srityje patirtį;

4.3.       būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, viešąjį administravimą, muitinės veiklą, baudžiamąją atsakomybę, baudžiamąjį procesą, administracinių nusižengimų teiseną, kriminalinę žvalgybą, įslaptintos informacijos administravimą, asmens duomenų apsaugą;

4.4.       atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

4.5.       atitikti trečiąjį bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

4.6.       sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

4.7.       išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.8.       mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“  programiniu paketu;

4.9.       mokėti anglų ir rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5             Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1.             pradeda ir atlieka nusikalstamų veikų, priskirtų Muitinės kriminalinės tarnybos kompetencijai, ikiteisminį tyrimą;

5.2.        įveda duomenis į Nacionalinę bylų valdymo ir žvalgybos sistemą;

5.3.        keičiasi informacija su Lietuvos Respublikos institucijų ir užsienio šalių įgaliotais pareigūnais;

5.4.        atlieka tyrimus pagal užsienio šalių teisėsaugos institucijų pateiktus teisinės pagalbos prašymus;

5.5.             renka, kaupia, sistemina, analizuoja duomenis gautus iš įvairių informacijos šaltinių apie asmenis, galimai vykdančius muitų teisės aktų pažeidimus, jų nusikalstamą veiklą, metodus, kryptis, formas, asmenų ar grupių organizacinę struktūrą, tarpusavio santykius, organizatorius, vykdytojus ir kt.;

5.6.             analizuoja ir tiria muitų teisės aktų pažeidimų padarymo tendencijas, šių tyrimų pagrindu teikia Vilniaus skyriaus viršininkui siūlymus;

5.7.             bendradarbiauja su atitinkamomis kitų šalių muitinių tarnybomis, užsienio šalių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos institucijomis, ūkio subjektais muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencijos ir tyrimo srityje;

5.8.             nagrinėja asmenų skundus ir pareiškimus, teikia išvadas dėl jų pagrįstumo, rengia atsakymų projektus;

5.9.             vykdo kitus su Muitinės kriminalinės tarnybos ar Vilniaus skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Muitinės kriminalinės tarnybos strateginiai tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6.             Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Vilniaus skyriaus viršininkui.

___________________

 

Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

 

Informacija atnaujinta 2021-10-25