English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Muitinės informacinių sistemų centro Projektų skyriaus projekto administratoriaus (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pareigybės lygis A2, pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas nuo 7,12 iki 11,6 ) pareigas (Valstybės tarnybos portale skelbimo Nr. 74305).

Galioja nuo 2021-10-15 iki 2021-10-29

Skelbimo nr.:

74305

 

Skelbimo data:

2021-10-15

 

Skelbimas galioja iki:

2021-10-29

 

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

Pareigos:

Projektų skyriaus Projekto administratorius

 

 

 

 

Pareiginės algos koeficientas:

7.12

 

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

1,260.24

 

Darbo vieta (miestas):

Vilnius

 

Informacija apie įstaigą:

Muitinės informacinių sistemų centras, adresas Vytenio g. 7, Vilnius, tel. (8-5) 236 2363;
Projektų skyriaus projekto administratoriaus pareigines algos pastoviosios dalies intervalas pareigines algos koeficientais nuo 7,12 iki 11,6.

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2018 m. gruodžio 13 d.
įsakymu Nr. 1B-1115


MUITINĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ CENTRO PROJEKTŲ SKYRIAUS PROJEKTO ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Muitinės informacinių sistemų centro Projektų skyriaus (toliau – Projektų skyrius) projektų administratorius yra specialistas (toliau – darbuotojas).
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – administruoti muitinės informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir diegimo paslaugų teikimo projektus.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Projektų skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais su informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir priežiūros reglamentavimu;
5.2. turėti socialinių mokslų studijų krypties (ekonomikos, komunikacijos) arba verslo ir viešosios vadybos mokslų studijų krypties (verslas, vadyba, finansai, apskaita, viešasis administravimas) aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.3. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
5.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja, koordinuoja ir atlieka Muitinės informacinių sistemų centro plane numatytų ir pavestų vykdyti projektų įgyvendinimo formalumų priežiūrą;
6.2. rengia, koordinuoja, derina sutarčių ar programų, reglamentuojančių muitinės veiklą arba jos kompiuterizavimą, informacinių sistemų diegimą Lietuvos Respublikos muitinėje projektus;
6.3. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie muitinės informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir priežiūros projektams inicijuoti ir įgyvendinti reikalingų finansinių išteklių ir jų poreikių rinkimą ir planavimą ir teikimą Projektų skyriaus ir Muitinės informacinių sistemų centro vadovybei;
6.4. nagrinėja ir analizuoja muitinės įstaigų ir kitų valstybės institucijų paklausimus, susijusius su projektų vykdymu, teikia atsakymus ir išvadas;
6.5. rengia vykdomų projektų dokumentaciją;
6.6. rengia pažymas, ataskaitas ir kitą informaciją apie muitinės informacinių technologijų projektų įgyvendinimą;
6.7. rengia priskirtų projektų darbų, prekių ar paslaugų viešųjų pirkimų dokumentus, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;
6.8. rengia ir derina Muitinės informacinės sistemos posistemių kūrimo, tobulinimo ir diegimo techninių specifikacijų, skirtų viešiesiems pirkimams vykdyti, projektus;
6.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Projektų skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Projektų skyriaus funkcijomis.

________________________

Susipažinau

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį

 

Informacija atnaujinta 2021-10-15