English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Vilniaus teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyresniojo inspektoriaus (statutiniai valstybės tarnautojai) 2 pareigybes. Pareigybių grupė – 11.

Galioja nuo 2021-09-20 iki 2021-10-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga skyriaus  nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyresnysis inspektorius atlieka funkcijas specialiojoje – muitinės administruojamų valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos biudžeto (Europos Sąjungos nuosavi ištekliai) mokestinių pajamų apskaitos, muitinei, kaip garantijos įstaigai, tenkančių funkcijų vykdymo  – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais,  už kurių įgyvendinimą  muitinė, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu,  Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir  kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį.

2. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją.

3.  Mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

4. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus.

5. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus  III-jo lygio pareigūnų grupei.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams; 

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.4 ir 4.5 papunkčius).

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

5. Privačių interesų deklaracijos kopiją.

Dokumentai priimami iki 2021 m. spalio 4 d. Prieš pateikiant dokumentus prašome  pasiteirauti: +370 675 21400 arba  el. paštu -  adresas: gintauta.gerojimiene@nbfcentras.lt. Pretendentai dokumentus gali pateikti atranką organizuojančios įstaigos registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

 

Papildoma informacija

 

 

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ ir 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-321 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo pakeitimo“.

                                                                                                                      

                                                                                                                                 

 

 

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos

 finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m.  balandžio 10  d.

įsakymu Nr. 1B-327

 

 

VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS
MOKESČIŲ APSKAITOS IR IŠIEŠKOJIMO SKYRIAUS
VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vilniaus teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyresnysis inspektorius (toliau – vyresnysis inspektorius) yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 11.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyresnysis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – muitinės administruojamų valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos biudžeto (Europos Sąjungos  nuosavi ištekliai) mokestinių pajamų apskaitos, muitinei, kaip garantijos įstaigai, tenkančių funkcijų vykdymo – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą ir kitus aspektus pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį;

4.2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

           

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Pareigūnas, einantis šias pareigas vykdo šias funkcijas:

5.1. apskaito muitinės administruojamas valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos  biudžeto (Europos Sąjungos  nuosavi ištekliai) mokestines prievoles, tvarko į mokesčių surenkamąsias sąskaitas įplaukusius ar įskaitytus valstybės biudžetui ar Europos Sąjungos biudžetui (Europos Sąjungos  nuosavi ištekliai)  priskirtinus muitus, mokesčius ir su jais susijusias sumas; prižiūri Lietuvos Respublikos muitinės mokesčių mokėtojų duomenis Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinėje sistemoje (toliau – MAKIS);

5.2. registruoja mokestines prievoles, automatiškai nepatenkančias į MAKIS; kontroliuoja mokestinių prievolių apskaitos (įskaitant grynųjų pinigų ir atsiskaitymų bankų mokėjimo kortelėmis muitinės postuose apskaitą) teisingumą; sudaro Vilniaus teritorinės muitinės administruojamų mokesčių mokėtojų mokesčių balansą;

5.3. rengia sprendimus: dėl muitų, mokesčių ir su jais susijusių sumų grąžinimo, perdavimo Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) kontrolei, atsisakymo išieškoti akcizo mokestį, mokesčių mokėtojo muitinės administruojamų mokesčių permokos įskaitymo VMI administruojamų mokesčių nepriemokoms arba mokesčiams padengti, taip pat VMI administruojamų mokesčių permokos (skirtumo) įskaitymo muitinės administruojamų mokesčių nepriemokoms arba mokesčiams padengti, mokestinės prievolės įskaitymo trečiųjų asmenų sumokėtais mokesčiais, dėl mokestinės prievolės išieškojimo nepradėjimo, atleidimo / neatleidimo nuo delspinigių, muitų perkėlimo iš ,,A“ į ,,B“ sąskaitas, mokestinės prievolės pripažinimo /nepripažinimo beviltiška;

5.4. vykdo muitų ir mokesčių, ir su jais susijusių sumų sumokėjimo kontrolę, apskaičiuoja ir registruoja delspinigius; rengia sprendimus dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo iš mokesčio mokėtojo ar garanto sąskaitų ir turto; rengia reikalavimus (pretenzijas) garantui dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo už mokesčių mokėtoją;

5.5. rengia sprendimus dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška; nacionalinėje bylų valdymo ir žvalgybos (toliau – NBVŽ) sistemoje registruoja duomenis apie asmenis, kurie buvo pripažinti  tinkamai neįvykdę mokestinių prievolių; vykdo mokestinės nepriemokos išieškojimą Europos Sąjungos valstybių narių  naudai;

5.6. nagrinėja asmenų, pageidaujančių atidėti arba išdėstyti mokestinių prievolių sumokėjimą, prašymus ir rengia sprendimus bei sutartis dėl mokestinių prievolių sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo, kontroliuoja sutarčių dėl mokestinių prievolių sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo vykdymą; apskaičiuoja ir įregistruoja palūkanas ir/ar padidintas palūkanas, palūkanų delspinigius;

5.7. kontroliuoja atleidimo nuo prievolės mokėti importo akcizus sąlygų laikymąsi prekių gabenimo iš muitinės postų į akcizais apmokestinamų prekių sandėlius atvejais; įskaito VMI importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) teisės aktų numatytais atvejais, muitinei perskaičiavus mokesčius atlieka PVM įskaitymo patikslinimus;

5.8. rengia pažymas asmenims, valstybės institucijoms (apibendrinus muitinės struktūrinių padalinių išvadas bei MAKIS duomenis) apie asmenų įsipareigojimų muitinei vykdymą, mokestines nepriemokas, permokas;

5.9. pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su muitinės įstaigomis ir valstybės institucijomis muitinės veiklos klausimais;

5.10. rengia ir (arba) dalyvauja rengiant ir nustatyta tvarka derinant teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus kompetencijai priklausančiomis muitinės veiklos sritimis, projektus;

5.11. vykdo kitus su Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

_________________________

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-09-20