English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Vilniaus teritorinės muitinės Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (statutiniai valstybės tarnautojai) 4 pareigybes. Pareigybių grupė – 9.

Galioja nuo 2021-09-20 iki 2021-10-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyriausiasis inspektorius atlieka funkcijas specialiojoje – asmenų ūkinės komercinės veiklos patikrinimų vykdymo – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais,  kuriuos įgyvendina  muitinė, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu,  Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą, ūkio subjektų veiklos patikrinimą;

2. Turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų, verslo ir vadybos arba teisės krypties  ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2019  metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

3.  Mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

4. Būti susipažinusiam  su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

5. Atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

6. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus.

7. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus  III-jo lygio pareigūnų grupei.

8. Mokėti anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygmeniu.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams; 

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.6 ir 4.7 papunkčius).

4.2.    dokumentus, patvirtinančius kalbos žinias (žr. pareigybės aprašymo 4.8 papunktį).

5. Privačių interesų deklaracijos kopiją.

 

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 

Dokumentai priimami iki 2021 m. spalio 4   d.  Prieš pateikiant dokumentus, pretendentai turėtų  pasiteirauti tel.  +370 686 38808 arba  el. paštu adresu: ausrele.papiene@nbfcentras.lt. Dokumentus galima pateikt atranką organizuojančios įstaigos registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

 

Papildoma informacija

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ ir 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-321 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo pakeitimo“.

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-251 redakcija).

 

                                                                                                                PATVIRTINTA

                                                    Muitinės departamento prie       

                                                              Lietuvos Respublikos

                                                              finansų ministerijos

                                                              generalinio direktoriaus

                                                              2019 m. balandžio 10 d.               

                                                              įsakymu  Nr. 1B-330.

 

                                                                                                    

VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS

ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Vilniaus teritorinės muitinės Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus vyriausiasis inspektorius (toliau -vyriausiasis inspektorius ) yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau - pareigūnas).

2. Pareigybės grupė – 9.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

3. Vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus nuostatose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyriausiasis inspektorius pareigas atlieka specialiojoje – asmenų ūkinės komercinės veiklos patikrinimų vykdymo – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija; Europos Sąjungos teisės aktais, kuriuos įgyvendina muitinė; Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu; Lietuvos Respublikos Muitinės įstatymu; Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu; kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą, ūkio subjektų veiklos patikrinimą;

 4.2. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, apskaitos, finansų, verslo ir vadybos arba teisės krypties ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2019 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

 4.3. mokėti dirbti ,,MS Office” programiniu paketu;

 4.4. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

 4.5. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai”;

 4.6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

 4.7. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų;

4.8. mokėti anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų kalbą pradedančiojo vartotojo  lygmens A2 lygmeniu.

 

                                                                                                                      

                                                                                                                                   IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                      5.Šias pareigas einantis pareigūnas atlieka šias funkcijas:

      5.1. atlieka atrinkto patikrinimui (tikrinamo) asmens rizikos įvertinimą ir teisės aktų nustatyta tvarka pildo klausimynus;

      5.2. atlieka  mokestinius patikrinimus ir vadovauja šiuos patikrinimus atliekančioms darbo grupėms;

      5.3. atlieka tikslinius muitinius patikrinimus ir vadovauja šiuos patikrinimus atliekančioms darbo grupėms;

      5.4. atlieka asmenų, siekiančių gauti Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusą, atitikimo teisės aktų nustatytiems reikalavimams ir kriterijams įvertinimą ir vadovauja šiuos patikrinimus atliekančioms darbo grupėms;

      5.5. atlieka asmenų, kuriems išduoti Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (toliau tekste - AEO) leidimai (sertifikatai), atitikimo teisės aktų nustatytiems reikalavimams ir kriterijams priežiūrą ir vadovauja šiuos patikrinimus atliekančioms darbo grupėms;

      5.6. atlieka kartotinius asmenų, kuriems išduoti AEO leidimai (sertifikatai), atitikimo teisės aktų nustatytiems reikalavimams ir kriterijams įvertinimą ir vadovauja šiuos patikrinimus atliekančioms darbo grupėms;

      5.7. atlieka patikrinimus, susijusius su Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos priemonių įgyvendinimu ir vadovauja šiuos patikrinimus atliekančioms darbo grupėms;

      5.8.  nustatytų formų dokumentuose įformina asmenų patikrinimų rezultatus, pildo ir tvarko kitus su atliktais patikrinimais susijusius dokumentus;

      5.9. informacinių sistemų priemonėmis kaupia duomenis apie atliktus asmenų patikrinimus;

     5.10 atlieka teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su atliktų patikrinimų metu nustatytų pažeidimų, neatitikimų ar trūkumų šalinimu, rizikos valdymu;

     5.11. analizuoja su atliktais patikrinimais susijusią informaciją, išaiškintus pažeidimus, atlieka likutinės rizikos įvertinimą, vykdo asmenų stebėseną ir teikia siūlymus pažeidimų prevencijos, muitinės kontrolės vykdymo ir tobulinimo srityse ar dėl naujų patikrinimų atlikimo;

      5.12. bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis, Muitinės departamento struktūriniais padaliniais, muitinės įstaigomis ir Vilniaus teritorinės muitinės struktūriniais padaliniais, renkant ir keičiantis priskirtų funkcijų vykdymui reikalinga informacija;

      5.13. rengia medžiagą asmenų skundų ir prašymų, susijusių su TM atliktais patikrinimais, nagrinėjimui apeliacine tvarka  Muitinės departamentui;

      5.14. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus kompetencijai priklausančia veiklos sritimi, projektus;

      5.15. konsultuoja asmenis ir teikia jiems informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

      5.16. vykdo ir kitus su Vilniaus teritorinės muitinės ar Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Vilniaus teritorinės muitinės Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus viršininkui.

 

______________________________

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-09-20