English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės kriminalinė tarnyba skelbia konkursą į Muitinės kriminalinės tarnybos Narkotikų kontrolės skyriaus vyresniojo tyrėjo (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę. Pareigybių grupė – 10.

Galioja nuo 2021-08-25 iki 2021-09-08

           Pagrindinės funkcijos: Pareigybė reikalinga vykdyti kriminalinę žvalgybą, siekiant išaiškinti ir užkardyti narkotinių, psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) neteisėtą įvežimą, gabenimą, laikymą, realizavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje – muitų teisės aktų pažeidimų atskleidimo, tyrimo ir prevencijos – veiklos srityje.

            Specialieji reikalavimai:

       1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

       2. būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, viešąjį administravimą, muitinės veiklą, baudžiamąją atsakomybę, baudžiamąjį procesą, administracinių nusižengimų teiseną, kriminalinę žvalgybą, įslaptintos informacijos administravimą, asmens duomenų apsaugą;

       3. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

       4. atitikti antrąjį bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

       5. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado II skiltį;

       6. išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;

       7. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu

Bendrieji reikalavimai:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.

2. Būti sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų.

3. Būti nepriekaištingos reputacijos.

4. Būti lojalus Lietuvos valstybei.

5. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

6. Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame privalo būti nurodyta kontaktinė informacija kur gali būti siunčiama rašytinė informacija pretendentui (prašymas adresuojamas Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriui).

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui nustatytas  reikalavimas turėti darbo patirties (stažo) tam tikroje srityje.

4.Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą.

6. Pretendento  privačių interesų deklaracijos kopiją.

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą ir dokumentus, kuriais patvirtinama pretendento atitiktis bendrojo fizinio pasirengimo  reikalavimams, jeigu pretendento sveikatos bei fizinio pasirengimo patikrinimai yra atlikti ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki konkurso dokumentų pateikimo termino pabaigos (žr. pareigybės aprašymo 4.4 ir 4.5 papunkčius).

 

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugsėjo 8 d. adresu: Žalgirio g.127., Vilnius, 311 kab. telefonas pasiteirauti 8-5-2748029, el. pašto adresas  nijole.bogdaniene@lrmuitine.lt.    Pretendentai dokumentus gali pateikti 

 konkursą organizuojančios įstaigos registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu (prašymai, siunčiami elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu).

Papildoma informacija

 

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

 

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d.

 įsakymu 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1K-322 redakcija).

 

           Gebėjimų dirbti kriminalinės žvalgybos padaliniuose tikrinimą sudaro:

      1. kriminalinę žvalgybą reglamentuojančių ir su ja susijusių teisės aktų išmanymo testas

(Teisės aktų, kuriais remiantis sudaromi kriminalinę žvalgybą reglamentuojančių ir su ja susijusių teisės aktų išmanymo testo klausimai, sąrašas patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 1B-736).

      2. gebėjimų dirbti kriminalinės žvalgybos padaliniuose patikrinimas, atliekant teorines ir praktines užduotis;

      3.  klausimyno, leidžiančio nustatyti pretendentų būdingus asmenybės bruožus ir dalykines savybes, pildymas.

 

                      Gebėjimų dirbti kriminalinės žvalgybos padaliniuose patikrinimas vykdomas Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka, reglamentuojančia atrankos į laisvas muitinės pareigūno, 

vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas, organizavimą.

PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. kovo 18 d.

įsakymu Nr. 1B- 230

 

MUITINĖS KRIMINALINĖS TARNYBOS NARKOTIKŲ KONTROLĖS SKYRIAUS

VYRESNIOJO TYRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1   .Muitinės kriminalinės tarnybos Narkotikų kontrolės skyriaus (toliau – Narkotikų kontrolės skyrius) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2.    Pareigybės grupė – 10.

 

II SKYRIUS
PASKIRTIS

 

3.        Pareigybė reikalinga vykdyti kriminalinę žvalgybą, siekiant išaiškinti ir užkardyti narkotinių, psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) neteisėtą įvežimą, gabenimą, laikymą, realizavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje – muitų teisės aktų pažeidimų atskleidimo, tyrimo ir prevencijos – veiklos srityje. 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4.      Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, viešąjį administravimą, muitinės veiklą, baudžiamąją atsakomybę, baudžiamąjį procesą, administracinių nusižengimų teiseną, kriminalinę žvalgybą, įslaptintos informacijos administravimą, asmens duomenų apsaugą;

4.3. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

4.4. atitikti antrąjį bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

4.5. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado II skiltį;

4.6. išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“  programiniu paketu;

4.8. Neteko galios Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio
       direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 1B-1011

 

IVSKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5.             Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1.       taiko Kriminalinės žvalgybos įstatymo nustatytus kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdus, siekiant išaiškinti narkotinių, psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) neteisėtą įvežimą, gabenimą, laikymą, realizavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje atvejus;

5.2.       asmeniškai dirba su slaptais bendradarbiais ir kitais informacijos šaltiniais;

5.3.       renka, kaupia, sistemina, analizuoja duomenis gautus iš įvairių informacijos šaltinių apie asmenis, galimai vykdančius muitų teisės aktų pažeidimus, jų nusikalstamą veiklą, metodus, kryptis, formas, asmenų ar grupių organizacinę struktūrą, tarpusavio santykius, organizatorius, vykdytojus ir kt.;

5.4.       atlieka atskirus ikiteisminio tyrimo, administracinių nusižengimų tyrimo veiksmus;

5.5.       analizuoja ir tiria narkotinių, psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) neteisėtos apyvartos tendencijas, šių tyrimų pagrindu teikia Narkotikų kontrolės skyriaus viršininkui siūlymus;

5.6.       bendradarbiauja su atitinkamomis kitų šalių muitinių tarnybomis, užsienio šalių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos institucijomis, ūkio subjektais muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencijos ir tyrimo srityje;

5.7.       atlieka tyrimus pagal užsienio šalių teisėsaugos institucijų pateiktus teisinės pagalbos prašymus muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų srityje;

5.8.       nagrinėja asmenų skundus ir pareiškimus, teikia išvadas dėl jų pagrįstumo, rengia atsakymų projektus;

5.9.       vykdo kitus su Muitinės kriminalinės tarnybos ar Narkotikų kontrolės skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Muitinės kriminalinės tarnybos strateginiai tikslai.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6.             Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Narkotikų kontrolės skyriaus viršininkui.

___________________

 

Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

 

 

Informacija atnaujinta 2021-08-25