English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Klaipėdos teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyresniojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę. Pareigybių grupė – 11.

Galioja nuo 2021-08-24 iki 2021-09-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: vyresniojo inspektoriaus  pareigybė reikalinga kontroliuoti muitinės administruojamų muitų ir mokesčių bei su jais susijusių sumų sumokėjimą, taikyti priverstinio išieškojimo būdus, išduoti leidimus naudoti bendrąją garantiją. Vyresnysis inspektorius atlieka funkcijas specialiojoje – muitinės administruojamų muitų ir mokesčių bei su jais susijusių sumų sumokėjimo kontrolės, mokestinių nepriemokų išieškojimo, muitinei, kaip garantijos įstaigai, tenkančių funkcijų vykdymo – veiklos srityje.

.

Specialieji reikalavimai:

           1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu,  Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą ir kitus aspektus pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį;

 2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją mokesčių administravimo, finansų, buhalterinės apskaitos, viešojo administravimo arba duomenų bazių administravimo srityje;

          3. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

          4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

          5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-jo lygio pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.4 ir 4.5 papunkčius).

5. Privačių interesų deklaracijos kopiją.

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 

Dokumentai priimami iki 2021 m.   rugsėjo 7 d.      d. adresu: Žalgirio g. 11A, Klaipėda. Prieš pateikiant dokumentus parašome suderinti dokumentų pateikimo būdą ar atvykimo laiką  telefonu +370 605 10774 arba el. paštu ilona.dauksaite@nbfcentras.lt. Dokumentai pateikiami el. paštu turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

 

Papildoma informacija

 

 

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ bei 2020 m. balandžio 6 d. Nr. 1V-321 „ Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. IV-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“.

 

                                                                                                           

   PATVIRTINTA

  Muitinės departamento  prie  Lietuvos Respublikos

finansų  ministerijos  generalinio direktoriaus    2021 m. liepos 8 d.

įsakymu Nr. 1B-463

 

KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖS MOKESČIŲ APSKAITOS IR IŠIEŠKOJIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

            1. Klaipėdos teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyresnysis inspektorius (toliau – vyresnysis inspektorius) yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – pareigūnas).

            2. Pareigybės grupė – 11.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

            3. Vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga kontroliuoti muitinės administruojamų muitų ir mokesčių bei su jais susijusių sumų sumokėjimą, taikyti priverstinio išieškojimo būdus, išduoti leidimus naudoti bendrąją garantiją. Vyresnysis inspektorius atlieka funkcijas specialiojoje – muitinės administruojamų muitų ir mokesčių bei su jais susijusių sumų sumokėjimo kontrolės, mokestinių nepriemokų išieškojimo, muitinei, kaip garantijos įstaigai, tenkančių funkcijų vykdymo – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

            4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu,  Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą ir kitus aspektus pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį;

          4.2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją mokesčių administravimo, finansų, buhalterinės apskaitos, viešojo administravimo arba duomenų bazių administravimo srityje;

         4.3. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

         4.4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

         4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-jo lygio pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

            5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 5.1. vykdo muitinės administruojamų muitų ir mokesčių bei su jais susijusių sumų sumokėjimo kontrolę;

 5.2. rengia sprendimus (jų pakeitimą / atšaukimą) dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo iš mokesčių mokėtojo ar garanto piniginių lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir (arba) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitose;

 5.3. rengia laiduotojui arba garantui reikalavimus (jų pakeitimą / sustabdymą / atnaujinimą  / atšaukimą) dėl mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės įvykdymo ir mokestinės nepriemokos už mokesčių mokėtoją sumokėjimo (jeigu mokestinės prievolės įvykdymas  užtikrintas laidavimu arba garantija);

 5.4. rengia sprendimus (jų pakeitimą / sustabdymą / atnaujinimą / atšaukimą) dėl priverstinio mokestinės nepriemokos išieškojimo iš mokesčių mokėtojo, laiduotojo arba garanto turto, priverstinio mokestinės nepriemokos, užtikrintos priverstine hipoteka (įkeitimu), išieškojimo iš įkeisto turto;

 5.5. rengia finansinius reikalavimus, atsiradusius bankroto bylos iškėlimo dieną ir teikia juos įmonės administratoriui;

5.6. kontroliuoja atleidimo nuo prievolės mokėti importo akcizus sąlygų laikymąsi prekių gabenimo iš muitinės postų į akcizais apmokestinamų prekių sandėlius atvejais;

5.7. nagrinėja asmenų, pageidaujančių gauti leidimą naudoti bendrąją garantiją, prašymus, išduoda leidimus ir vykdo jų priežiūrą, priima ir registruoja bendrąsias garantijas mokestinių prievolių, susijusių su importuojamomis prekėmis, įvykdymo užtikrinimui;

5.8. atlieka vienkartinių garantijų, susijusių su išleidimo į laisvą apyvartą procedūrai pateiktomis prekėmis, naudojimo priežiūrą;

5.9. rengia turto ir asmens neradimo aktus, pažymas dėl beviltiškų mokestinių nepriemokų revizavimo, raginimus mokestinę prievolę įvykdyti geruoju, pranešimus apie mokestines prievoles ar permokas;

5.10. teisės aktų nustatyta tvarka taiko įstatymais numatytas sankcijas asmenims, kurie buvo pripažinti tinkamai neįvykdę mokestinių prievolių: registruoja delspinigių mokestines prievoles, rengia sprendimus dėl mokesčių mokėtojo teisės į atidėtą mokėjimą panaikinimo, registruoja Nacionalinės bylų valdymo ir žvalgybos sistemoje;

5.11. rengia sprendimus dėl mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška, mokestinės prievolės pripažinimo pasibaigusia;

5.12. rengia ir (arba) dalyvauja rengiant ir nustatyta tvarka derina teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus kompetencijai priklausančiomis muitinės veiklos sritimis, projektus;

5.13. pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su muitinės įstaigomis ir valstybės institucijomis muitinės veiklos klausimais;

5.14. vykdo ir kitus su Klaipėdos teritorinės muitinės ar Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus viršininkui.

 

                                                             ____________________

Susipažinau

 

(parašas)

 

 

(vardas, pavardė)

 

 

(data)

 

 

Informacija atnaujinta 2021-08-24