English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) skelbia konkursą į Klaipėdos teritorinės muitinės Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus vyresniojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę. Pareigybių grupė – 11.

Galioja nuo 2021-08-20 iki 2021-09-03

Pagrindinės funkcijos: vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga asmenų ūkinės komercinės veiklos patikrinimams atlikti, Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus  nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyresnysis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – asmenų ūkinės komercinės veiklos patikrinimų vykdymo – veiklos srityje. Vyresniojo inspektoriaus pareigų atlikimo vieta yra Šiauliuose.

Specialieji reikalavimai:

1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais,  Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos Muitinės įstatymu, Lietuvos  Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą, ūkio subjektų veiklos patikrinimą;

2. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą ekonomikos, apskaitos, finansų, verslo ir vadybos arba teisės krypties kvalifikaciją.

3. Sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

4. Atitikti teisės aktų nustatytą trečią fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

5. Būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

6. Mokėti dirbti ,,MS Office” programiniu paketu.  

Bendrieji reikalavimai:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.

2. Būti sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų.

3. Būti nepriekaištingos reputacijos.

4. Būti lojalus Lietuvos valstybei.

5. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

6. Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame privalo būti nurodyta kontaktinė informacija kur gali būti siunčiama rašytinė informacija pretendentui.

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui nustatytas  reikalavimas turėti darbo patirties (stažo) tam tikroje srityje.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (galima pildyti ir įstaigoje, kurioje priimami dokumentai).

6. Pretendento  privačių interesų deklaracijos kopiją.

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą ir dokumentus, kuriais patvirtinama pretendento atitiktis bendrojo fizinio pasirengimo  reikalavimams, jeigu pretendento sveikatos bei fizinio pasirengimo patikrinimai yra atlikti ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki konkurso dokumentų pateikimo termino pabaigos (žr. pareigybės aprašymo 4.3 ir 4.4 papunkčius).

 

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugsėjo 3 d. adresu: Žalgirio g. 11A, Klaipėda, 115 kab. .Prieš pateikiant dokumentus prašome suderinti dokumentų pateikimo būdą ar atvykimo laiką  telefonu +370 605 10774 arba  el. paštu: ilona.dauksaite@nbfcentras.lt.

 

Papildoma informacija

 

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1K-322 redakcija).

 

 

                                                          PATVIRTINTA

                                                          Muitinės departamento prie

                                                          Lietuvos Respublikos

                                                          finansų ministerijos

                                                          generalinio direktoriaus

                                                          2019 m. kovo22 d. d.

                                                          įsakymu  Nr. 1B-264

 

                                                                                                    

KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖS ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus vyresnysis inspektorius (toliau – vyresnysis inspektorius) yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – pareigūnas).

2. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 1B-546 redakcija

Pareigybės grupė 11.

 

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

   3. Vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga asmenų ūkinės komercinės veiklos patikrinimams atlikti, Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus  nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyresnysis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – asmenų ūkinės komercinės veiklos patikrinimų vykdymo – veiklos srityje. Vyresniojo inspektoriaus pareigų atlikimo vieta yra Šiauliuose.

 

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais,  Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos Muitinės įstatymu, Lietuvos  Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą, ūkio subjektų veiklos patikrinimą;

4.2. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 1B-546 redakcija

turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą ekonomikos, apskaitos, finansų, verslo ir vadybos arba teisės krypties kvalifikaciją.

4.3. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

4.4. atitikti teisės aktų nustatytą trečią fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

4.5. būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.6. mokėti dirbti ,,MS Office” programiniu paketu.

                                                                                      

    IV SKYRIUS

                       ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka asmenų rizikos įvertinimą pasirengimo patikrinimams ir jų vykdymo etapuose;

5.2. atlieka mokestinius patikrinimus;

5.3. atlieka tikslinius patikrinimus;

5.4. atlieka patikrinimus, susijusius su Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos priemonių įgyvendinimu;

5.5. atlieka atitikimo įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo (toliau – AEO) statuso kriterijams patikrinimus;

5.6. vykdo įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų atitikimo AEO statuso kriterijams priežiūrą;

5.7. įformina atliktų asmenų ūkinės komercinės veiklos patikrinimų rezultatus, rengia patikrinimų ataskaitų ir sprendimų projektus, tvarko ir saugo rengiamus ir gaunamus dokumentus;

5.8. bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis, Muitinės departamento struktūriniais padaliniais, muitinės įstaigomis ir Klaipėdos teritorinės muitinės struktūriniais padaliniais, renkant ir keičiantis priskirtų funkcijų vykdymui reikalinga informacija;

5.9. rengia ir derina teisės aktų ir kitų skyriaus kompetencijai priskiriamų dokumentų, projektus;

5.10. konsultuoja asmenis ir teikia jiems informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;

5.11. vykdo kitus su Klaipėdos teritorinės muitinės ar Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Klaipėdos teritorinės muitinės Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus viršininkui.

 

______________________________

 

Susipažinau

 

 _________________

(parašas)

 

_________________

(vardas, pavardė)

 

_________________

(data)

Informacija atnaujinta 2021-08-20