English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) skelbia konkursą į Vilniaus teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) 2 pareigybes. Pareigybių grupė – 9.

Galioja nuo 2021-08-09 iki 2021-08-23

Pagrindinės funkcijos: pareigybė reikalinga skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Mokesčių apskaitos ir  išieškojimo  skyriaus  vyresnysis inspektorius 

 atlieka pareigas  specialiojoje – muitinės administruojamų valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos biudžeto (Europos Sąjungos nuosavi ištekliai) mokestinių pajamų apskaitos, muitinei, 

kaip garantijos įstaigai, tenkančių funkcijų vykdymo  – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

 1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais 

muitinės veiklą ir kitus aspektus pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį;

2. turėti ne žemesnį kaip koleginį aukštąjį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

3. turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį mokesčių administravimo, finansų, buhalterinės apskaitos arba viešojo administravimo srityje

(Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m.
        lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 1B-881 redakcija);

4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

 

Bendrieji reikalavimai:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.

2. Būti sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų.

3. Būti nepriekaištingos reputacijos.

4.Būti lojalus Lietuvos valstybei.

5.Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

6. Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame privalo būti nurodyta kontaktinė informacija kur gali būti siunčiama rašytinė informacija pretendentui.

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui nustatytas  reikalavimas turėti darbo patirties (stažo) 

tam tikroje srityje.

4.Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (galima pildyti ir įstaigoje, kurioje priimami dokumentai).

6. Pretendento  privačių interesų deklaracijos kopiją.

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą ir dokumentus, kuriais 

patvirtinama pretendento atitiktis bendrojo fizinio pasirengimo  reikalavimams, jeigu pretendento sveikatos bei fizinio pasirengimo patikrinimai 

yra atlikti ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki konkurso dokumentų pateikimo termino pabaigos (žr. pareigybės aprašymo 4.5 ir 4.6 papunkčius).

 

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 23  d. adresu: Geležinio vilko g. 12, Vilnius. Prieš pateikiant dokumentus prašome pasiteirauti 

 telefonu +370 675  21400, arba  el. paštu gintauta.gerojimiene@nbfcentras.lt.  Dokumentus  galima  pateikti registruotu paštu arba nurodytu 

elektroniniu paštu (prašymai, siunčiami elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu).

 

Papildoma informacija

 

 

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto

 įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1K-322 redakcija).

 

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. balandžio 10 d.

įsakymu Nr. 1B-327

 

 

VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS
MOKESČIŲ APSKAITOS IR IŠIEŠKOJIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

    1. Vilniaus teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyriausiasis inspektorius (toliau – vyriausiasis inspektorius) 

yra statutinis valstybės tarnautojas.

  1. Pareigybės grupė – 9.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyriausiasis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje –

 muitinės administruojamų valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos biudžeto (Europos Sąjungos  nuosavi ištekliai) mokestinių pajamų apskaitos, muitinei, kaip garantijos 

įstaigai, tenkančių funkcijų vykdymo – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, 

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo 

administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą ir kitus aspektus pagal šiai pareigybei

 priskirtą darbo sritį;

4.2. turėti ne žemesnį kaip koleginį aukštąjį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.3. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m.
        lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 1B-881 redakcija

turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį mokesčių administravimo, finansų, buhalterinės apskaitos arba viešojo administravimo srityje;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

           

 

 

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. apskaito muitinės administruojamas valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos  biudžeto  (Europos Sąjungos  nuosavi ištekliai) mokestines

 prievoles, tvarko į mokesčių surenkamąsias sąskaitas įplaukusius ar įskaitytus valstybės biudžetui ar Europos Sąjungos biudžetui (Europos 

Sąjungos  nuosavi ištekliai)  priskirtinus muitus, mokesčius ir su jais susijusias sumas; prižiūri Lietuvos Respublikos muitinės mokesčių

 mokėtojų duomenis Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinėje sistemoje (toliau – MAKIS);

5.2. registruoja mokestines prievoles, automatiškai nepatenkančias į MAKIS; kontroliuoja mokestinių prievolių apskaitos (įskaitant grynųjų 

pinigų ir atsiskaitymų bankų mokėjimo kortelėmis muitinės postuose apskaitą) teisingumą; sudaro Vilniaus teritorinės muitinės administruojamų

 mokesčių mokėtojų mokesčių balansą;

5.3. rengia sprendimus: dėl muitų, mokesčių ir su jais susijusių sumų grąžinimo, perdavimo Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) 

kontrolei, atsisakymo išieškoti akcizo mokestį, mokesčių mokėtojo muitinės administruojamų mokesčių permokos įskaitymo VMI administruojamų 

mokesčių nepriemokoms arba mokesčiams padengti, taip pat VMI administruojamų mokesčių permokos (skirtumo) įskaitymo muitinės administruojamų

 mokesčių nepriemokoms arba mokesčiams padengti, mokestinės prievolės įskaitymo trečiųjų asmenų sumokėtais mokesčiais, dėl mokestinės

 prievolės išieškojimo nepradėjimo, atleidimo / neatleidimo nuo delspinigių, muitų perkėlimo iš ,,A“ į ,,B“ sąskaitas, mokestinės prievolės pripažinimo

 /nepripažinimo beviltiška;

 5.4. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus ir išduoda leidimus naudoti bendrąją garantiją muitinės procedūrų vykdymui ir atlieka jų stebėseną; 

priima bendrąsias garantijas mokestinių prievolių, susijusių su muitinės procedūromis, įvykdymo užtikrinimui; atlieka vienkartinių garantijų, susijusių 

su importo muitinės procedūrų vykdymu ir/arba laikinuoju saugojimu, stebėseną;

5.5. vykdo muitų ir mokesčių, ir su jais susijusių sumų sumokėjimo kontrolę, apskaičiuoja ir registruoja delspinigius; rengia sprendimus dėl mokestinės

 nepriemokos išieškojimo iš mokesčio mokėtojo ar garanto sąskaitų ir turto; rengia reikalavimus (pretenzijas) garantui dėl mokestinės nepriemokos 

sumokėjimo už mokesčių mokėtoją;

5.6. rengia sprendimus dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška; nacionalinėje bylų valdymo ir žvalgybos (toliau – NBVŽ) sistemoje registruoja

 duomenis apie asmenis, kurie buvo pripažinti  tinkamai neįvykdę mokestinių prievolių; vykdo mokestinės nepriemokos išieškojimą Europos Sąjungos

 valstybių narių  naudai;

5.7. nagrinėja asmenų, pageidaujančių atidėti arba išdėstyti mokestinių prievolių sumokėjimą, prašymus ir rengia sprendimus bei sutartis dėl mokestinių

 prievolių sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo, kontroliuoja sutarčių dėl mokestinių prievolių sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo vykdymą; apskaičiuoja ir 

įregistruoja palūkanas ir/ar padidintas palūkanas, palūkanų delspinigius;

5.8. rengia muitinės reikalavimus fizinių ir juridinių asmenų bankroto bylose, atstovauja kreditorių susirinkimuose, teismuose nagrinėjant civilines bylas,

 kylančias iš bankroto teisinių santykių;

5.9. rengia sprendimus dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, perduoda mokestinių

 nepriemokų dokumentų bylas naujajam kreditoriui;

5.10. vykdo turto areštą ir priverstinę hipoteką; rengia turto ir asmens neradimo aktus, pažymas dėl beviltiškų mokestinių nepriemokų revizavimo; 

rengia sprendimus dėl mokestinės prievolės pripažinimo pasibaigusia, muitų mokestinės prievolės pripažinimo pasibaigusia ir nurašymo iš ,,B” sąskaitos,

 formuoja Europos Sąjungos nuosavų išteklių nurašymo iš ,,B” sąskaitos atvejus pagrindžiančių dokumentų bylas, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo jų priežiūrą;

5.11. kontroliuoja atleidimo nuo prievolės mokėti importo akcizus sąlygų laikymąsi prekių gabenimo iš muitinės postų į akcizais apmokestinamų prekių

 sandėlius atvejais; įskaito VMI importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) teisės aktų numatytais atvejais, muitinei perskaičiavus mokesčius atlieka 

PVM įskaitymo patikslinimus;

5.12. teikia informaciją, susijusią su pažeidimų ar sukčiavimų atvejais Europos Sąjungos nuosavų išteklių srityje, į Europos Komisijos OWNRES sistemą,

 kai pažeidimo ar sukčiavimo atveju muitų suma yra didesnė nei 10 tūkstančių eurų, atitinkamuose MAKIS laukeliuose įrašo nuorodas į OWNRES bylas, 

atlieka informacijos atitikimo apskaitoje (MAKIS) ir OWNRES sistemoje tikrinimus; peržiūri (patikrina) ir pagal suteiktus įgaliojimus tvirtina į Europos komisijos OWNRES sistemą;

5.13. parengia ir į Informacinę sistemą (WOMIS), kurioje Europos Sąjungos valstybė narė teikia Europos Komisijai informaciją apie nuosavų išteklių sumas,

 kurios nurašomos iš atskirosios (,,B“) sąskaitos, įkelia ataskaitų ar papildomos informacijos apie Europos Sąjungos nuosavų išteklių nurašymą iš atskirosios sąskaitos projektus;

5.14. rengia pažymas asmenims, valstybės institucijoms (apibendrinus muitinės struktūrinių padalinių išvadas bei MAKIS duomenis) apie asmenų įsipareigojimų 

muitinei vykdymą, mokestines nepriemokas, permokas;

5.15. bendradarbiauja su muitinės įstaigomis ir valstybės institucijomis muitinės veiklos klausimais;

5.16. rengia ir (arba) dalyvauja rengiant bei nustatyta tvarka derinant teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus kompetencijai priklausančiomis

 muitinės veiklos sritimis, projektus;

5.17. vykdo kitus su Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus;

5.18. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m.
         vasario 12 d. įsakymo Nr. 1B-111 redakcija

pildo Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

_________________________

 

 

Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

 

Informacija atnaujinta 2021-08-09