English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) skelbia konkursą į Klaipėdos teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių posto vyresniojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę. Pareigybių grupė – 11.

Galioja nuo 2021-08-05 iki 2021-08-19

Pagrindinės funkcijos: vyresniojo inspektoriaus  pareigybė reikalinga įgyvendinti muitinės kontrolės strategijos uždavinius Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje, stiprinant kovą su kontrabanda ir 

įgyvendinant teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, pažeidimų prevenciją, vykdyti muitinės priežiūrą, atlikti Mobiliųjų grupių posto kompetencijai priskirtus muitinės formalumus, atlikti 

laivų povandeninės dalies muitinį tikrinimą su nardymo įranga ir kitas Mobiliųjų grupių posto kompetencijai priskirtas funkcijas.  Vyresnysis inspektorius  vykdo specialiosios srities – muitų teisės aktų

 pažeidimų prevencijos- funkcijas.

Specialieji reikalavimai:

1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo, Muitinės įstatymais, Lietuvos Respublikos Vidaus 

tarnybos statutu, Administracinių nusižengimų kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, gebėti taikyti juos praktikoje, taip pat būti susipažinęs su kitų 

institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su muitinės veikla;

 2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

3. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado I skilties reikalavimus;

4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo I-jo lygio pareigūnų grupei reikalavimus;

5. turėti Lietuvos Respublikoje galiojanti pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti po vandenių su nardymo įrangą;

6. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą turėti šaunamąjį ginklą;

7. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;

8.. turėti pažymėjimą suteikiantį teisę vairuoti specialiąsias transporto priemones su šviesos ir garso signalais;

9. mokėti anglų, vokiečių arba rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

10. mokėti dirbti „MS Office“ programos priemonėmis;

11. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo

Bendrieji reikalavimai:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.

2. Būti sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų.

3. Būti nepriekaištingos reputacijos.

4. Būti lojalus Lietuvos valstybei.

5. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

6. Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame privalo būti nurodyta kontaktinė informacija kur gali būti siunčiama rašytinė informacija pretendentui.

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui nustatytas  reikalavimas turėti darbo patirties (stažo) tam tikroje srityje.

4.Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (galima pildyti ir įstaigoje, kurioje priimami dokumentai).

6. Pretendento  privačių interesų deklaracijos kopiją.

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą ir dokumentus, kuriais patvirtinama pretendento 

atitiktis bendrojo fizinio pasirengimo  reikalavimams, jeigu pretendento sveikatos bei fizinio pasirengimo patikrinimai yra atlikti ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki konkurso

 dokumentų pateikimo termino pabaigos (žr. pareigybės aprašymo 4.3 ir 4.4 papunkčius).

8. Dokumentus, patvirtinančius kalbos žinias (žr. pareigybės aprašymo 4.11 papunktį).

9. Kitus dokumentus, pagrindžiančius specialiuosius reikalavimus pagal pareigybės aprašymą.

 

             Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 19  d. adresu: Žalgirio g. 11A, Klaipėda, 115 kab. Prieš pateikiant dokumentus prašome suderinti dokumentų pateikimo  būdą ar

 atvykimo laiką -telefonu : +370605 10774; arba el. pašto adresu: ilona.dauksaite@nbfcentras.lt.  Pretendentai dokumentus gali pateikt konkursą organizuojančios įstaigos registruotu

 paštu arba nurodytu elektroniniu paštu (prašymai, siunčiami elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu)..

 

 

 

 

Papildoma informacija

 

 

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro

 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1K-322 redakcija).

 

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

 

Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus ministro

 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1V-279 redakcija).

 

 

                                                                                              PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. kovo 22 d.

įsakymu Nr. 1B-262

 

 

 

KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖS MOBILIŲJŲ GRUPIŲ POSTO VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 5

 

I SKYRIUS

Pareigybės charakteristika

 

1.    Klaipėdos teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių posto (toliau – Mobiliųjų grupių postas) vyriausiasis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas (muitinės pareigūnas).

2.    Pareigybės grupė – 11.

 

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

       3. Mobiliųjų grupių posto vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga įgyvendinti muitinės kontrolės strategijos uždavinius Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje,

 stiprinant kovą su kontrabanda ir įgyvendinant teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, pažeidimų prevenciją, vykdyti muitinės priežiūrą, atlikti Mobiliųjų 

grupių posto kompetencijai priskirtus muitinės formalumus, atlikti laivų povandeninės dalies muitinį tikrinimą su nardymo įranga ir kitas Mobiliųjų grupių posto kompetencijai 

priskirtas funkcijas. Mobiliųjų grupių posto vyresnysis inspektorius vykdo specialiosios srities – muitų teisės aktų pažeidimų prevencijos – funkcijas.

 

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo, Muitinės įstatymais, Lietuvos

 Respublikos Vidaus tarnybos statutu, Administracinių nusižengimų kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, gebėti taikyti juos 

praktikoje, taip pat būti susipažinęs su kitų institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su muitinės veikla;

 4.2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.3. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado I skilties reikalavimus; 

4.4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo I-jo lygio pareigūnų grupei reikalavimus;

4.5. turėti Lietuvos Respublikoje galiojanti pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti po vandenių su nardymo įrangą;

4.6. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą turėti šaunamąjį ginklą;

4.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;

4.9. turėti pažymėjimą suteikiantį teisę vairuoti specialiąsias transporto priemones su šviesos ir garso signalais;

4.11. mokėti anglų, vokiečių arba rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

4.12. mokėti dirbti „MS Office“ programos priemonėmis;

4.13. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

      

     

IV SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5.       Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1.    vykdo pavestas tikslinio tikrinimo užduotis visoje Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje;

5.2.    pagal nustatytus rizikos požymius ar gautą informaciją, stabdo tikrinimui transporto priemones;

5.3.    valdo ir vertina lokalią riziką, analizuoja informaciją apie pasirinktas tikrinti transporto priemones, prekes, vykstančius asmenis ir pateiktus tikrinimui dokumentus;

5.4.    atlieka gabenamų ar saugomų prekių, dokumentų, transporto priemonių, asmenų, lydimo ir nelydimo bagažo ir siuntų tikrinimus;

5.5.    atlieka laivų ir jų povandeninės dalies muitinį tikrinimą su  nardymo įranga;

5.6.    tvarko ir prižiūri narų įrangą prieš ir po nardymų, atlieka jos patikrinimą;

5.7.    pagal sudarytas bendradarbiavimo sutartis ir nustatyta tvarka teikia pagalbą ir keičiasi informacija su kitomis kontrolę atliekančioms institucijomis vykdant jų 

kompetencijai priskirtų teisės aktų pažeidimų prevenciją;

5.8.    pagal rizikos požymius ir turimą informaciją apie galimus muitų teisės aktų pažeidimus tikrina prekes, kurios deklaruojamos pagal elektroninių duomenų teikimo

 sutartis arba kurioms yra taikomos supaprastintos muitinės procedūros ir kurios pateikiamos muitiniam tikrinimui ne muitinės poste;

5.9.    bendradarbiauja su teritorinės muitinės skyriais, Muitinės kriminaline tarnyba, kitų teritorinių muitinių Mobiliųjų grupių postais, muitinės posto pareigūnais, sprendžiant 

prekių, dokumentų, asmenų ir transporto priemonių atrankos tikrinimui, jų tikrinimo, pažeidimų nustatymo ir fiksavimo klausimus;

5.10.  atlieka muitinio tikrinimo veiksmus ir prevencines priemones, skirtas galimų teisės aktų pažeidimams užkardyti;

5.11.  vykdo kontrabandos ir muitų taisyklių pažeidimų prevenciją;

5.12.  renka ir analizuoja statistinius duomenis apie tikslinio tikrinimo užduočių vykdymą, atliktus tikrinimus ir nustatytus pažeidimus, rengia ataskaitas;

5.13.  vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Mobiliųjų grupių posto viršininko (pavaduotojo) nurodymus, susijusius su Mobiliųjų grupių posto funkcijomis.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Mobiliųjų grupių posto viršininkui, o jei darbą organizuoja Mobiliųjų grupių posto viršininko pavaduotojas – posto viršininko pavaduotojui.

____________

 

 

Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

 

Informacija atnaujinta 2021-08-05