English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Muitinės informacinių sistemų centro Projektų skyriaus Kompiuterių sistemų analitiko (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pareigybės lygis A2, pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas nuo 9,96 iki 16,17 ) pareigas (Valstybės tarnybos portale skelbimo Nr. 72211).

Galioja nuo 2021-07-15 iki 2021-07-29

Skelbimo nr.:

72211

Skelbimo data:

2021-07-15

Skelbimas galioja iki:

2021-07-29

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Muitinės informacinių sistemų centras

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Pareigos:

Projektų skyriaus Kompiuterių sistemų analitikas (Pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas nuo koef. 9,96- 16,17)

  

Pareiginės algos koeficientas:

     9.96

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

     1,762.92

Darbo vieta (miestas):

Vilnius

Informacija apie įstaigą:

Muitinės informacinių sistemų centras, Vytenio g. 7, 03113 Vilnius, el. paštas:

misc@lrmuitine.lt, tel. (8 5) 236 2363, faks. (8 5) 236 2336

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2021 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1B-355


MUITINĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ CENTRO PROJEKTŲ SKYRIAUS KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ ANALITIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 2


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ


1. Muitinės informacinių sistemų centro Projektų skyriaus (toliau – Projektų skyrius) Kompiuterių sistemų analitikas yra specialistas (toliau – darbuotojas).
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – įgyvendinti muitinės veiklos skaitmeninimo uždavinius, vykdant muitinės informacinių sistemų (toliau – MIS) ir elektroninių paslaugų kūrimo, tobulinimo ir diegimo projektus.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Projektų skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo ir Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais su informacinių išteklių kūrimo, valdymo, elektroninės informacijos bei kibernetinės saugos reglamentavimu;
5.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį informatikos, informatikos inžinerijos, fizikos arba matematikos krypties išsilavinimą su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.3. turėti vienerių metų darbo patirtį kuriant, vystant (tobulinant) ir (arba) diegiant informacines sistemas ir (arba) jų integracines sąsajas;
5.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo taisykles;
5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. vertina naujų informacinių sistemų ar paslaugų užsakovų poreikius, analizuoja, vertina ir derina funkcinius reikalavimus MIS ir elektroninių paslaugų kūrimui arba tobulinimui, jų atitikimą MIS techninei architektūrai, teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo ir tarpusavio sąveikos užtikrinimo, derina technologinių realizavimo priemonių naudojimo klausimus;
6.2. analizuoja muitinės veiklos procesus, vertina jų skaitmeninimo galimybes ir procedūras, dalyvauja juos nustatant ir tobulinant;
6.3. rengia ir (arba) derina siūlymus dėl MIS ir elektroninių paslaugų kūrimo (tobulinimo) principų ir architektūrinių sprendimų;
6.4. rengia ir (arba) derina siūlymus dėl muitinės veiklos skaitmeninimui įgyvendinti reikalingų informacinių technologijų sprendinių ir paslaugų, inicijuoja jų įsigijimą;
6.5. nustato ir vertina MIS veikimo trūkumus, rengia ir teikia siūlymus dėl skaitmenizuotų veiklos procesų valdymo optimizavimo, sistemų funkcionalumo tobulinimo, veikimo efektyvumo ir patikimumo didinimo, techninių sprendimų tobulinimo;
6.6. vykdo MIS kūrimo (tobulinimo) projektų informacinių technologijų srities – informacinių sistemų ir elektroninių paslaugų analizės, projektavimo, kūrimo (tobulinimo) ir diegimo – veiklas, užtikrina projektuojamų sistemų tarpusavio sąveiką bei suderinamumą;
6.7. rengia ir (arba) derina MIS nuostatus ir specifikacijas, analizės, projektavimo dokumentų, testavimo ir diegimo planų projektus;
6.8. konsultuoja ir teikia praktinę pagalbą muitinės veiklos skaitmeninimo, muitinės viešųjų elektroninių paslaugų kūrimo, tobulinimo, teikimo ir naudojimo klausimais;
6.9. rengia ir (arba) derina MIS kūrimo arba vystymo paslaugų viešojo pirkimo technines specifikacijas, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, vertina pasiūlymų atitikimą reikalavimams;
6.10. dalyvauja Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus sudaromų darbo grupių veikloje;
6.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Projektų skyriaus vedėjo pavedimus.
________________________


Susipažinau

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos:

 

Vardas, Pavardė:

Neringa Goštautienė

Telefonas:

8-5-2362361

El. paštas:

neringa.gostautiene@lrmuitine.lt

Adresas:

Vytenio g. 7, LT-2009 Vilnius

 

Informacija atnaujinta 2021-07-16