English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Muitinės departamento Turto valdymo skyriaus Telekomunikacijų inžinieriaus (pareigų atlikimo vieta Vilniaus TM, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pareigybės lygis B, pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas nuo 6,69 iki 8,8) pareigas (Valstybės tarnybos portale skelbimo Nr. 72174

Galioja nuo 2021-07-14 iki 2021-07-28

Skelbimo nr.:  72174

                            

Skelbimo data:                                     2021-07-14

Skelbimas galioja iki:                          2021-07-28

Konkursą inicijuojanti įstaiga:          Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:                      

Pareigos:                                             Turto valdymo skyriaus Telekomunikacijų inžinierius

                                                              (pareigines algos pastoviosios dalies intervalas nuo 6,69 iki 8,8)

                            

Pareiginės algos koeficientas:       6.69

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:   1,184.13

Darbo vieta (miestas):                                          Vilnius

Informacija apie įstaigą:         

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2018 m. gruodžio d.

įsakymu Nr. 1B-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS TELEKOMUNIKACIJŲ INŽINIERIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 2

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Turto valdymo skyriaus telekomunikacijų inžinierius (toliau – telekomunikacijų inžinierius) yra specialistas.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Telekomunikacijų inžinieriaus pareigybė reikalinga užtikrinti Vilniaus teritorinės muitinės kompiuterių, biuro organizacinės technikos, fiksuoto, mobiliojo ir radijo ryšio, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos priemonių ir įrengimų bei kitų elektroninių sistemų priežiūrą, organizuoti jų remonto darbus, planuoti išlaidų pirkimams poreikį Vilniaus teritorinėje muitinėje.

4. Telekomunikacijų inžinierius yra tiesiogiai pavaldus Turto valdymo skyriaus vedėjui.

5. Telekomunikacijų inžinieriaus pareigų atlikimo vieta yra nutolusi darbo vieta Vilniaus teritorinėje muitinėje.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, Muitinės įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, finansų kontrolę, materialinių vertybių nusidėvėjimą, darbų saugą ir kitais teisės aktais, susijusiais su atliekamu darbu ir reglamentuojančiais muitinės veiklą;

6.2. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialų vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;

6.3. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo kompiuterinės ir kitos biuro technikos poreikio analizę, teikia informaciją Muitinės informacinių sistemų centrui apie kompiuterinės ir kitos biuro technikos poreikį, esamą kiekį ir būklę;

7.2. planuoja ir organizuoja optimalų kompiuterinės ir biuro technikos panaudojimą užtikrinant Vilniaus teritorinės muitinės padalinių poreikius;

7.3. atlieka Vilniaus teritorinės muitinės vietos telefoninio ryšio (stotelės), signalizacijos, vaizdo kontrolės sistemos ir kitų elektroninių sistemų administravimą ir priežiūrą;

7.4.vykdo kompiuterių, elektros maitinimo tinklų priežiūrą, organizuoja naujų kompiuterizuotų darbo vietų įrengimą;

7.5. vykdo kompiuterių, spausdintuvų ir kitos biuro technikos eksploatavimo techninę priežiūrą, organizuoja ir atlieka remonto darbus;

7.6. rengia investicinius projektus ilgalaikio turto įsigijimui ir juos teikia Investicijų ir viešųjų pirkimų skyriui;

7.7. rengia technines specifikacijas inicijuojamiems pirkimams;

7.8. vykdo priimtos eksploatuoti įrangos apskaitą bei jos judėjimo kontrolę;

7.9. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, organizuoja Vilniaus teritorinės muitinės patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo materialiojo turto perdavimą kitoms muitinės įstaigoms ir institucijoms;

7.10. organizuoja nereikalingos kompiuterinės ir kitos biuro technikos pateikimą viešiesiems aukcionams, nurašymui ir likvidavimui;

7.11 rengia sutarčių, jų pakeitimų, papildymų ir nutraukimų projektus;

7.12. pagal kompetenciją atlieka sudarytų sutarčių kontrolę;

7.13. pagal kompetenciją suveda pirminius duomenis apie atliktas ūkines operacijas į Lietuvos Respublikos muitinės finansinių išteklių, jų apskaitos ir kontrolės sistemą;

7.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Turto valdymo skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Turto valdymo skyriaus funkcijomis.

 

 

_____________

 

Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

Vertinimo metodai:                 

Dokumentų pateikimo būdas:                           el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį

 

Informacija atnaujinta 2021-07-16