English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Muitinės departamento Turto valdymo skyriaus turto valdymo inžinieriaus (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pareigybės lygis A2, pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas nuo 7,2 iki 11,6) pareigas (Valstybės tarnybos portas skelbimo Nr. 74149).

Galioja nuo 2021-10-12 iki 2021-10-26

Skelbimo nr.:

74149

Skelbimo data:

2021-10-12

Skelbimas galioja iki:

2021-10-26

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:

 

Pareigos:

Turto valdymo skyriaus Turto valdymo inžinierius (pareigines algos pastoviosios dalies intervalas nuo 7,2 iki 11,6)

  

Pareiginės algos koeficientas:

   7.20

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

   1,274.40

Darbo vieta (miestas):

Nenustatyta

Informacija apie įstaigą:

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos generalinio direktoriaus
2021 m. d. įsakymu Nr. 1B-TURTO VALDYMO SKYRIAUS TURTO VALDYMO INŽINIERIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Turto valdymo skyriaus turto valdymo inžinierius (toliau – turto valdymo inžinierius) yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Turto valdymo inžinieriaus pareigybė reikalinga Muitinės kriminalinėje tarnyboje užtikrinti viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą, techninių specifikacijų pirkimams rengimą, pirkimo sutarčių administravimą.
4. Turto valdymo inžinierius yra tiesiogiai pavaldus Turto valdymo skyriaus vedėjui.
5. Turto valdymo inžinieriaus pareigų atlikimo vieta yra Muitinės kriminalinėje tarnyboje.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, pirkimus susijusius su žvalgybinio pobūdžio veikla, sutarčių sudarymą, turto apskaitą ir tvarkymą, dokumentų tvarkymo, laikymo ir saugojimo klausimus;
6.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programų paketo priemonėmis;
6.4. išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.6. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja, organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;
7.2. atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
7.3. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;
7.4. pagal kompetenciją rengia prekių, paslaugų ir darbų technines specifikacijas viešiesiems pirkimams;
7.5. rengia Muitinės kriminalinės tarnybos viešųjų pirkimų planą ir jo pakeitimus;
7.6. atlieka Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos administratoriaus, atsakingo už Muitinės kriminalinės tarnybos vykdomus viešuosius pirkimus, funkcijas;
7.7. rengia ir skelbia Muitinės kriminalinės tarnybos planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę ir jo pakeitimus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
7.8. teikia informaciją Muitinės kriminalinės tarnybos atsakingiems asmenims apie numatomą lėšų poreikį prekių, paslaugų ir darbų įsigijimui;
7.9. atlieka sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių priežiūrą ir kontrolę apskaitoje;
7.10. atlieka materialinių vertybių apskaitos darbus, renka ir apibendrina informaciją apie valdomą materialųjį turtą ir esamas atsargas;
7.11. organizuoja ir vykdo viešuosius prekių aukcionus;
7.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Turto valdymo skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Turto valdymo skyriaus funkcijomis ir jų atlikimu Muitinės kriminalinėje tarnyboje.

_________________
Susipažinau
_____________________
(parašas)
_____________________
(vardas ir pavardė)
_____________________
(data)

Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-10-12