English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Vilniaus teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (statutiniai valstybės tarnautojai) 2 pareigybes. Pareigybių grupė – 9.

Galioja nuo 2021-07-14 iki 2021-07-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga skyriaus  nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyriausiasis inspektorius atlieka funkcijas specialiojoje – muitinės administruojamų valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos biudžeto (Europos Sąjungos nuosavi ištekliai) mokestinių pajamų apskaitos, muitinei, kaip garantijos įstaigai, tenkančių funkcijų vykdymo  – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais,  už kurių įgyvendinimą  muitinė, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu,  Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir  kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį.

2. Turėti ne žemesnį kaip koleginį aukštąjį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

3.  Turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį mokesčių administravimo, finansų, buhalterinės apskaitos arba viešojo administravimo  srityje.

4.  Mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu.

5. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus.

6. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus  III-jo lygio pareigūnų grupei.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams; 

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.5 ir 4.6 papunkčius).

5. Asmens privačių interesų deklaracijos kopiją.

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 

Dokumentai priimami iki 2021 m. liepos  28 d. adresu: Geležinio vilko 12, Vilnius,  prieš pateikiant dokumentus, pasiteirauti +370 686 38808, el. pašto adresu  ausrele.papiene@nbfcentras.lt. arba +370 675 21400, el pašto adresu  gintauta.gerojimiene@nbfcentras.lt.  Pretendentai dokumentus gali pateikt atranką organizuojančios įstaigos registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

 

Papildoma informacija

 

 

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ ir 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-321 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo pakeitimo“.

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. balandžio 10 d.

įsakymu Nr. 1B-327

 

 

VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS
MOKESČIŲ APSKAITOS IR IŠIEŠKOJIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vilniaus teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyriausiasis inspektorius (toliau – vyriausiasis inspektorius) yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 9.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyriausiasis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – muitinės administruojamų valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos biudžeto (Europos Sąjungos  nuosavi ištekliai) mokestinių pajamų apskaitos, muitinei, kaip garantijos įstaigai, tenkančių funkcijų vykdymo – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą ir kitus aspektus pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį;

4.2. turėti ne žemesnį kaip koleginį aukštąjį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.3. turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį mokesčių administravimo, finansų, buhalterinės apskaitos arba viešojo administravimo srityje ( Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymo  Nr. 1B-881 redakcija).

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

           

 

 

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. apskaito muitinės administruojamas valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos  biudžeto  (Europos Sąjungos  nuosavi ištekliai) mokestines prievoles, tvarko į mokesčių surenkamąsias sąskaitas įplaukusius ar įskaitytus valstybės biudžetui ar Europos Sąjungos biudžetui (Europos Sąjungos  nuosavi ištekliai)  priskirtinus muitus, mokesčius ir su jais susijusias sumas; prižiūri Lietuvos Respublikos muitinės mokesčių mokėtojų duomenis Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinėje sistemoje (toliau – MAKIS);

5.2. registruoja mokestines prievoles, automatiškai nepatenkančias į MAKIS; kontroliuoja mokestinių prievolių apskaitos (įskaitant grynųjų pinigų ir atsiskaitymų bankų mokėjimo kortelėmis muitinės postuose apskaitą) teisingumą; sudaro Vilniaus teritorinės muitinės administruojamų mokesčių mokėtojų mokesčių balansą;

5.3. rengia sprendimus: dėl muitų, mokesčių ir su jais susijusių sumų grąžinimo, perdavimo Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) kontrolei, atsisakymo išieškoti akcizo mokestį, mokesčių mokėtojo muitinės administruojamų mokesčių permokos įskaitymo VMI administruojamų mokesčių nepriemokoms arba mokesčiams padengti, taip pat VMI administruojamų mokesčių permokos (skirtumo) įskaitymo muitinės administruojamų mokesčių nepriemokoms arba mokesčiams padengti, mokestinės prievolės įskaitymo trečiųjų asmenų sumokėtais mokesčiais, dėl mokestinės prievolės išieškojimo nepradėjimo, atleidimo / neatleidimo nuo delspinigių, muitų perkėlimo iš ,,A“ į ,,B“ sąskaitas, mokestinės prievolės pripažinimo /nepripažinimo beviltiška;

 5.4. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus ir išduoda leidimus naudoti bendrąją garantiją muitinės procedūrų vykdymui ir atlieka jų stebėseną; priima bendrąsias garantijas mokestinių prievolių, susijusių su muitinės procedūromis, įvykdymo užtikrinimui; atlieka vienkartinių garantijų, susijusių su importo muitinės procedūrų vykdymu ir/arba laikinuoju saugojimu, stebėseną;

5.5. vykdo muitų ir mokesčių, ir su jais susijusių sumų sumokėjimo kontrolę, apskaičiuoja ir registruoja delspinigius; rengia sprendimus dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo iš mokesčio mokėtojo ar garanto sąskaitų ir turto; rengia reikalavimus (pretenzijas) garantui dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo už mokesčių mokėtoją;

5.6. rengia sprendimus dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška; nacionalinėje bylų valdymo ir žvalgybos (toliau – NBVŽ) sistemoje registruoja duomenis apie asmenis, kurie buvo pripažinti  tinkamai neįvykdę mokestinių prievolių; vykdo mokestinės nepriemokos išieškojimą Europos Sąjungos valstybių narių  naudai;

5.7. nagrinėja asmenų, pageidaujančių atidėti arba išdėstyti mokestinių prievolių sumokėjimą, prašymus ir rengia sprendimus bei sutartis dėl mokestinių prievolių sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo, kontroliuoja sutarčių dėl mokestinių prievolių sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo vykdymą; apskaičiuoja ir įregistruoja palūkanas ir/ar padidintas palūkanas, palūkanų delspinigius;

5.8. rengia muitinės reikalavimus fizinių ir juridinių asmenų bankroto bylose, atstovauja kreditorių susirinkimuose, teismuose nagrinėjant civilines bylas, kylančias iš bankroto teisinių santykių;

5.9. rengia sprendimus dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, perduoda mokestinių nepriemokų dokumentų bylas naujajam kreditoriui;

5.10. vykdo turto areštą ir priverstinę hipoteką; rengia turto ir asmens neradimo aktus, pažymas dėl beviltiškų mokestinių nepriemokų revizavimo; rengia sprendimus dėl mokestinės prievolės pripažinimo pasibaigusia, muitų mokestinės prievolės pripažinimo pasibaigusia ir nurašymo iš ,,B” sąskaitos, formuoja Europos Sąjungos nuosavų išteklių nurašymo iš ,,B” sąskaitos atvejus pagrindžiančių dokumentų bylas, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo jų priežiūrą;

5.11. kontroliuoja atleidimo nuo prievolės mokėti importo akcizus sąlygų laikymąsi prekių gabenimo iš muitinės postų į akcizais apmokestinamų prekių sandėlius atvejais; įskaito VMI importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) teisės aktų numatytais atvejais, muitinei perskaičiavus mokesčius atlieka PVM įskaitymo patikslinimus;

5.12. teikia informaciją, susijusią su pažeidimų ar sukčiavimų atvejais Europos Sąjungos nuosavų išteklių srityje, į Europos Komisijos OWNRES sistemą, kai pažeidimo ar sukčiavimo atveju muitų suma yra didesnė nei 10 tūkstančių eurų, atitinkamuose MAKIS laukeliuose įrašo nuorodas į OWNRES bylas, atlieka informacijos atitikimo apskaitoje (MAKIS) ir OWNRES sistemoje tikrinimus; peržiūri (patikrina) ir pagal suteiktus įgaliojimus tvirtina į Europos komisijos OWNRES sistemą;

5.13. parengia ir į Informacinę sistemą (WOMIS), kurioje Europos Sąjungos valstybė narė teikia Europos Komisijai informaciją apie nuosavų išteklių sumas, kurios nurašomos iš atskirosios (,,B“) sąskaitos, įkelia ataskaitų ar papildomos informacijos apie Europos Sąjungos nuosavų išteklių nurašymą iš atskirosios sąskaitos projektus;

5.14. rengia pažymas asmenims, valstybės institucijoms (apibendrinus muitinės struktūrinių padalinių išvadas bei MAKIS duomenis) apie asmenų įsipareigojimų muitinei vykdymą, mokestines nepriemokas, permokas;

5.15. bendradarbiauja su muitinės įstaigomis ir valstybės institucijomis muitinės veiklos klausimais;

5.16. rengia ir (arba) dalyvauja rengiant bei nustatyta tvarka derinant teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus kompetencijai priklausančiomis muitinės veiklos sritimis, projektus;

5.17. vykdo kitus su Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus;

5.18. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m.
         vasario 12 d. įsakymo Nr. 1B-111 redakcija

pildo Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

_________________________

 

 

Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

          

 

 

Informacija atnaujinta 2021-07-14