English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Kauno teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyresniojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę. Pareigybių grupė - 11.

Galioja nuo 2021-10-14 iki 2021-10-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga  apskaityti muitinės administruojamus muitus, mokesčius ir su jais susijusias sumas, kontroliuoti muitinės administruojamų muitų ir mokesčių bei su jais susijusių sumų sumokėjimą, rengti sprendimus. Vyresnysis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – muitinės administruojamų valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos biudžeto (Europos Sąjungos  nuosavi ištekliai) mokestinių pajamų apskaitos, sumokėjimo kontrolės ir mokestinių nepriemokų išieškojimo – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą ir kitus aspektus pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį;

2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją mokesčių administravimo, finansų, buhalterinės apskaitos, viešojo administravimo arba duomenų bazių administravimo srityje;

3. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III-ios skilties reikalavimus;

5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-iojo lygio pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.4 ir 4.5 papunkčius).

4.2 asmens privačių interesų deklaracijos kopiją.

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 

Dokumentai priimami iki 2021 m.  spalio 28  d.. Prieš pateikiant dokumentus, prašome pasiteirauti tel. (8 37) 304208 arba elektroniniu paštu  solveiga.zavalisiniene@nbfcentras.lt. dėl dokumentų pateikimo laiko ir būdo.

 Papildoma informacija

 

 Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ ir  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr.IV-321 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr.1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo pakeitimo“.

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2021 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1B-344

 

 

KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS MOKESČIŲ APSKAITOS IR IŠIEŠKOJIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR.2

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyresnysis inspektorius (toliau – vyresnysis inspektorius) yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 11.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga apskaityti muitinės administruojamus muitus, mokesčius ir su jais susijusias sumas, kontroliuoti muitinės administruojamų muitų ir mokesčių bei su jais susijusių sumų sumokėjimą, rengti sprendimus. Vyresnysis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – muitinės administruojamų valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos biudžeto (Europos Sąjungos  nuosavi ištekliai) mokestinių pajamų apskaitos, sumokėjimo kontrolės ir mokestinių nepriemokų išieškojimo – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą ir kitus aspektus pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį;

4.2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją mokesčių administravimo, finansų, buhalterinės apskaitos, viešojo administravimo arba duomenų bazių administravimo srityje;

4.3. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

4.4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III-ios skilties reikalavimus;

4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo III-iojo lygio pareigūnų grupei keliamus reikalavimus.

           

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdo muitinės administruojamų muitų ir mokesčių bei su jais susijusių sumų sumokėjimo kontrolę;

5.2. rengia sprendimus dėl mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo vykdymo, mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo sustabdymo, mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška, mokestinės prievolės pripažinimo pasibaigusia;

5.3. taiko įstatymais numatytas sankcijas asmenims, kurie buvo pripažinti tinkamai neįvykdę mokestinių prievolių: registruoja delspinigių mokestines prievoles, rengia sprendimus dėl mokesčių mokėtojo teisės į atidėtą mokėjimą panaikinimo, registruoja Nacionalinės bylų valdymo ir žvalgybos sistemoje;

5.4. apskaito muitinės administruojamas valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos biudžeto mokestines prievoles, tvarko į mokesčių surenkamąsias sąskaitas įplaukusius ar įskaitytus valstybės biudžetui ar Europos Sąjungos biudžetui priskirtinus muitus, mokesčius ir su jais susijusius sumas, užtikrina muitinės administruojamų pajamų ir kitų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų duomenų perkėlimo iš apskaitos dokumentų į apskaitos registrus teisingumą, jų atitikimą VSAFAS standartams;

5.5. rengia sprendimus dėl muitų, mokesčių ir su jais susijusių sumų grąžinimo, perdavimo Valstybinės mokesčių inspekcijos kontrolei, atsisakymo išieškoti akcizo mokestį, mokesčių mokėtojo muitinės administruojamų mokesčių permokos įskaitymo Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių nepriemokoms arba mokesčiams padengti, taip pat Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių permokos (skirtumo) įskaitymo muitinės administruojamų mokesčių nepriemokoms arba mokesčiams padengti, mokestinės prievolės įskaitymo trečiųjų asmenų sumokėtais mokesčiais;

5.6. rengia pažymas asmenims, valstybės institucijoms (apibendrinus muitinės struktūrinių padalinių išvadas ir MAKIS duomenis) apie asmenų įsipareigojimų muitinei vykdymą, mokestines nepriemokas, permokas;

5.7. valdo skyriui skirtus dokumentus Lietuvos Respublikos muitinės vidinės komunikacijos sistemos Elektroninių dokumentų valdymo posistemyje, tvarko dokumentus ir perduoda juos į muitinės saugyklą nustatyta tvarka, formuoja Europos Sąjungos nuosavų išteklių nurašymo iš „B“ sąskaitos atvejus pagrindžiančias dokumentų bylas;

5.8. nagrinėja asmenų žodinius ir rašytinius prašymus, teikia jiems paaiškinimus ir informaciją, rengia raštus asmenims dėl funkcijoms atlikti reikiamos informacijos gavimo;

5.9. rengia ir (arba) dalyvauja rengiant ir nustatyta tvarka derinant teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus kompetencijai priklausančiomis muitinės veiklos sritimis, projektus;

5.10. vykdo ir kitus su Kauno teritorinės muitinės ar Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.

        

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

_________________

 

Susipažinau

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-10-14