English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) skelbia konkursą į Klaipėdos teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus vyresniojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę. Pareigybių grupė – 11.

Galioja nuo 2021-08-20 iki 2021-09-03

Pagrindinės funkcijos: vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga tikrinti muitinės dokumentuose pateiktų duomenų, susijusių prekių klasifikavimu ir muitine verte, teisingumą, tvarkyti prekių mėginius, vykdyti Europos Sąjungos užsienio prekybos apsaugos (antidempingo, kompensacinių) priemonių taikymo priežiūrą, po muitinio įforminimo atlikti tyrimus, susijusius su tarifinio reguliavimo priemonių taikymu. Vyresnysis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – prekių klasifikavimo ir muitinės vertės kontrolės – veikslo srityje. Vyresniojo inspektoriaus pareigų atlikimo vieta yra Šiauliuose.

 Specialieji reikalavimai:

1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, tarnybos (darbo) santykius ir kitus aspektus pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį;

2. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

3. Mokėti dirbti „MS Office“ programos priemonėmis;

4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

5. Sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

6. Atitikti teisės aktų nustatytą trečią fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.  

Bendrieji reikalavimai:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.

2. Būti sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų.

3. Būti nepriekaištingos reputacijos.

4. Būti lojalus Lietuvos valstybei.

5. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

6. Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame privalo būti nurodyta kontaktinė informacija kur gali būti siunčiama rašytinė informacija pretendentui.

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui nustatytas  reikalavimas turėti darbo patirties (stažo) tam tikroje srityje.

4.Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (galima pildyti ir įstaigoje, kurioje priimami dokumentai).

6. Pretendento  privačių interesų deklaracijos kopiją.

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą ir dokumentus, kuriais patvirtinama pretendento atitiktis bendrojo fizinio pasirengimo  reikalavimams, jeigu pretendento sveikatos bei fizinio pasirengimo patikrinimai yra atlikti ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki konkurso dokumentų pateikimo termino pabaigos (žr. pareigybės aprašymo 4.5 ir 4.6 papunkčius).

 

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugsėjo 3 d. adresu: Žalgirio g. 11A, Klaipėda, 115 kab. Prieš pateikiant dokumentus prašome suderinti dokumentų pateikimo būdą ar atvykimo laiką telefonu +370 605 10774 arba  el. paštu ilona.dauksaite@nbfcentras.lt.  

 

Papildoma informacija

 

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1K-322 redakcija).

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m.  kovo 22  d.

įsakymu Nr.1B-264

 

 

KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖS

TARIFŲ IR MUITINIO ĮVERTINIMO KONTROLĖS SKYRIAUS

VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 2

 

I SKYRIUS

Pareigybės charakteristika

 

1. Klaipėdos teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus vyresnysis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 11.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

 3. Klaipėdos teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga tikrinti muitinės dokumentuose pateiktų duomenų, susijusių prekių klasifikavimu ir muitine verte, teisingumą, tvarkyti prekių mėginius, vykdyti Europos Sąjungos užsienio prekybos apsaugos (antidempingo, kompensacinių) priemonių taikymo priežiūrą, po muitinio įforminimo atlikti tyrimus, susijusius su tarifinio reguliavimo priemonių taikymu. Vyresnysis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – prekių klasifikavimo ir muitinės vertės kontrolės – veikslo srityje. Vyresniojo inspektoriaus pareigų atlikimo vieta yra Šiauliuose.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, tarnybos (darbo) santykius ir kitus aspektus pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį;

4.2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.3. mokėti dirbti „MS Office“ programos priemonėmis;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

4.5. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

4.6. atitikti teisės aktų nustatytą trečią fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

 
IV SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. tikrina prekių klasifikavimo, muitinės vertės, importo muitų ir kitų muitinės kontroliuojamų mokesčių tarifų taikymo teisingumą po muitinio įforminimo;

5.2. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims, kitiems teritorinės muitinės struktūriniams padaliniams ir valstybės institucijoms informaciją apie muitinėje galiojančias tvarkas, taisykles, apribojimus bei informaciją klasifikavimo, tarifinio reguliavimo ir muitinio įvertinimo klausimais;

5.3. nagrinėja asmenų prašymus, susijusius su prekių muitine verte, klasifikavimu, importo muitų ir kitų mokesčių taikymu ir muitinės deklaracijų duomenų taisymu;

5.4. ruošia siuntimui į Muitinės laboratoriją prekių mėginius, tvarko prekių mėginių apskaitą, rengia prekių klasifikavimo aktus;

5.5. rengia išvadas, specialisto išvadas ir sprendimus dėl mokestinės prievolės įregistravimo sulaikytoms ir konfiskuotoms prekėms;

5.6. analizuoja, vertina ir nustato riziką, susijusią su prekių muitine verte, klasifikavimu, teikia informaciją rizikos profilių sukūrimui;

5.7. vykdo Europos Sąjungos užsienio prekybos apsaugos (antidempingo, kompensacinių) priemonių taikymo priežiūrą;

5.8. rengia veiklos ataskaitas dėl prekių vertės, klasifikavimo ir tarifinio reguliavimo priemonių taikymo;

5.9. kontroliuoja Europos Sąjungos muitų ir mokesčių, taikomų žemės ūkio produktams, taikymo teisingumą;

5.10. vykdo ir kitus su Klaipėdos teritorinės muitinės ar Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Klaipėdos teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus viršininkui.

 

 

Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

Informacija atnaujinta 2021-08-20