English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Muitinės informacinių sistemų centro Projektų skyriaus Kompiuterių sistemų analitiko (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pareigybės lygis A1) )pareigas (Valstybės tarnybos portas skelbimo Nr. 72481)

Galioja nuo 2021-07-29 iki 2021-08-12

Skelbimo nr.:

72481

Skelbimo data:

2021-07-29

Skelbimas galioja iki:

2021-08-12

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Muitinės informacinių sistemų centras

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Pareigos:

Projektų skyriaus Kompiuterių sistemų analitikas ((Pareigines algos pastoviosios dalies intervalas nuo 9,96- 16,17 koef.)

  

Pareiginės algos koeficientas:

    9.96

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

    1762.92

Darbo vieta (miestas):

Vilnius

Informacija apie įstaigą:

Muitinės informacinių sistemų centras Adresas:

Vytenio g. 7, Vilnius 03113 Telefonas:

(8-5) 236 2363

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus
2021 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1B-355


MUITINĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ CENTRO PROJEKTŲ SKYRIAUS KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ ANALITIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. 1

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Muitinės informacinių sistemų centro Projektų skyriaus (toliau – Projektų skyrius) kompiuterių sistemų analitikas yra specialistas (toliau – darbuotojas).
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Pareigybės paskirtis – įgyvendinti muitinės veiklos skaitmeninimo uždavinius, rengti ir palaikyti muitinės informacinių sistemų (toliau – MIS) ir elektroninių paslaugų architektūrinius sprendimus.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Projektų skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo ir Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais su informacinių išteklių kūrimo, valdymo, elektroninės informacijos bei kibernetinės saugos reglamentavimu;
5.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį informatikos, informatikos inžinerijos, matematikos, fizikos krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu;
5.3. turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį įgyvendinant organizacijos veiklą skaitmenizuojančių informacinių sistemų kūrimo ir (arba) vystymo (tobulinimo) projektus;
5.4. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo taisykles;
5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.
5.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. analizuoja ir vertina muitinės veiklos skaitmeninimo iniciatyvas, jų technines įgyvendinimo galimybes ir suderinamumą su MIS techninės architektūros principais, teikia išvadas ir siūlymus sprendimų priėmimui;
6.2. dalyvauja derinant muitinės veiklos skaitmeninimo politiką, rengia ir teikia siūlymus jos įgyvendinimo klausimais;
6.3. rengia siūlymus dėl MIS funkcinės ir techninės architektūros sprendimų, rengia ir palaiko MIS, kaip integruotos visumos, techninės architektūros aprašus (specifikacijas) arba koordinuoja jų rengimą ir palaikymą;
6.4. analizuoja muitinės veiklos procesus, vertina jų skaitmeninimo galimybes ir procedūras, dalyvauja juos nustatant ir tobulinant;
6.5. rengia siūlymus dėl MIS ir elektroninių paslaugų kūrimo (tobulinimo) principų ir architektūrinių sprendimų;
6.6. rengia siūlymus dėl muitinės veiklos skaitmeninimui įgyvendinti reikalingų informacinių technologijų sprendinių ir paslaugų, inicijuoja jų įsigijimą;
6.7. nustato ir vertina MIS veikimo trūkumus, rengia ir teikia siūlymus dėl skaitmenizuotų veiklos procesų valdymo optimizavimo, sistemų funkcionalumo tobulinimo, veikimo efektyvumo ir patikimumo didinimo, techninių sprendimų tobulinimo;
6.8. vertina naujų informacinių sistemų ar paslaugų užsakovų poreikius, analizuoja, vertina ir derina funkcinius reikalavimus informacinių sistemų kūrimui arba tobulinimui, jų atitikimą MIS techninei architektūrai, teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo ir tarpusavio sąveikos užtikrinimo, derina technologinių realizavimo priemonių naudojimo klausimus;
6.9. vykdo MIS kūrimo (tobulinimo) projektų informacinių technologijų srities – informacinių sistemų ir elektroninių paslaugų analizės, projektavimo, kūrimo (tobulinimo) ir diegimo – veiklas, užtikrina projektuojamų sistemų tarpusavio sąveiką ir suderinamumą;
6.10. rengia ir (arba) derina MIS nuostatus ir specifikacijas analizės, projektavimo dokumentų, testavimo ir diegimo planų projektus;
6.11. konsultuoja ir teikia praktinę pagalbą muitinės veiklos skaitmeninimo, muitinės viešųjų elektroninių paslaugų kūrimo, tobulinimo, teikimo ir naudojimo klausimais;
6.12. rengia ir derina MIS kūrimo arba vystymo paslaugų viešojo pirkimo technines specifikacijas, dalyvauja viešojo pirkimo veiklose, vertina pasiūlymų atitikimą reikalavimams;
6.13. dalyvauja Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus sudaromose darbo grupėse;
6.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Projektų skyriaus vedėjo pavedimus.
____________________
Susipažinau
______________________
(parašas)
______________________
(vardas, pavardė)
______________________
(data)

Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Pasiteirauti - Neringa Goštautienė, tel. 8-5-2362361, mob. 8614 79377, neringa.gostautiene@lrmuitine.lt.

 

 

Informacija atnaujinta 2021-07-30