English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus informacijos rinkimo specialisto (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pareigybės lygis A2, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 9) pareigas. Terminuota darbo sutartis – sutarties trukmė 1 metai. (Valstybės tarnybos portas skelbimo Nr. 73789).

Galioja nuo 2021-09-24 iki 2021-10-08

Skelbimo nr.:

73789

Skelbimo data:

2021-09-24

Skelbimas galioja iki:

2021-10-08

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:

 

Pareigos:

Muitų politikos skyriaus Informacijos rinkimo specialistas

  

Pareiginės algos koeficientas:

   9.00

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

1,593.00

Darbo vieta (miestas):

Nenustatyta

Informacija apie įstaigą:

Terminuota darbo sutartis, sutarties trukmė 1 metai.

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus
2021 m. liepos 27  d. įsakymu Nr.1B-517


MUITŲ POLITIKOS SKYRIAUS
INFORMACIJOS RINKIMO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Muitų politikos skyriaus informacijos rinkimo specialistas (toliau – darbuotojas) yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Darbuotojo pareigybė reikalinga pagal Muitų politikos skyriaus kompetenciją rinkti informaciją apie laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti, laikinojo išvežimo perdirbti ir galutinio vartojimo muitinės procedūrų atlikimo tvarką, ją analizuoti ir teikti siūlymus Muitinės departamento vadovybei, administracijos padaliniams, muitinės įstaigoms, Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms ir asmenims.
4. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Muitų politikos skyriaus vedėjui.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą ir laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti, laikinojo išvežimo perdirbti ir galutinio vartojimo muitinės procedūrų atlikimo tvarką;
5.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.3. turėti analitinių įgūdžių;
5.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
5.5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų analitinio darbo muitinėje patirtį.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. renka, kaupia ir sistemina informaciją apie tarptautines konvencijas, sutartis, Pasaulio muitinių organizacijos, Pasaulio prekybos organizacijos, Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos, kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijas, rezoliucijas ir kitus dokumentus, susijusius su laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti, laikinojo išvežimo perdirbti ir galutinio vartojimo muitinės procedūrų atlikimo tvarka, ir jų taikymu praktikoje;

6.2. renka, kaupia ir apdoroja informaciją apie muitinės įgyvendinamų teisės aktų, reglamentuojančių laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti, laikinojo išvežimo perdirbti ir galutinio vartojimo muitinės procedūrų atlikimo tvarką, taikymą Lietuvos Respublikos muitinėje, rengia išvadas ir siūlymus dėl minėtų muitinės procedūrų atlikimo tvarkos teisinio reglamentavimo tobulinimo;
6.3. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Muitų politikos skyriaus darbuotojams, rengiantiems su laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti, laikinojo išvežimo perdirbti ir galutinio vartojimo muitinės procedūrų atlikimo tvarka susijusių teisės aktų projektus, ir dalyvauja juos rengiant;
6.4. nagrinėja ir teikia išvadas ir siūlymus dėl Muitinės departamento administracijos padalinių, muitinės įstaigų ir Lietuvos Respublikos valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų;
6.5. nagrinėja ir analizuoja asmenų siūlymus ir teikia išvadas (siūlymus) Muitų politikos skyriaus vedėjui;
6.6. dalyvauja mokant muitinės pareigūnus, valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir tobulinant jų kvalifikaciją;
6.7. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Muitų politikos skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus vykdomas funkcijas.

_______________________Susipažinau

______________________
(parašas)
______________________
(vardas ir pavardė)
______________________
(data)

Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-09-28