English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
 •  
 • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Grynųjų pinigų deklaravimas

Grynųjų pinigų deklaravimo tvarka Lietuvos Respublikoje 

Bendroji informacija

Prievolė deklaruoti grynuosius pinigus atvykstant į Europos Sąjungą (toliau – ES) arba išvykstant iš jos – ES pinigų plovimo prevencijos ir kovos su teroristų finansavimu strategijos dalis.

Grynųjų pinigų deklaravimo tvarkos aprašas patvirtintas 2021 m. gegužės 31 d. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu 1B-368 „Dėl grynųjų pinigų deklaracijų ir grynųjų pinigų atskleidimo deklaracijų pateikimo ir muitinio įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Nuo 2021 m. birželio 3 d. įsigaliojus 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 (toliau–Grynųjų pinigų kontrolės reglamentas) bus taikomos griežtesnės grynųjų pinigų kontrolės priemonės.

Vadovaujantis Grynųjų pinigų kontrolės reglamento 2 straipsniu Terminų apibrėžtys, grynieji pinigai tai:

 • banknotai ir monetos įskaitant valiutą, kuri dabar nėra apyvartoje, tačiau ją galima iškeisti finansų įstaigose ar centriniuose bankuose į banknotus ir monetas, kurios yra apyvartoje  kaip atsiskaitymo priemonė;
 • kitos atsiskaitymo priemonės, kurias pateikus  jų turėtojas turi teisę reikalauti finansinės sumos be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Tokios atsiskaitymo priemonės yra: čekiai, kelionės čekiai, pareikštinės formos čekiai, paprastieji vekseliai arba piniginės perlaidos.
 • labai likvidus, vertės neprarandantis turtas, kurį galima iškeisti į valiutą prieinamose prekybos rinkose. Toks vertės neprarandantis turtas yra: auksinės monetos, kurias sudaro bent 90 proc. aukso, aukso luitai, grynuoliai ar gabalai, kuriuos sudaro bent 99,5 proc. aukso.

Grynųjų pinigų deklaravimo tvarka atvykstant iš trečiųjų šalių ar išvykstant į jas

Kiekvienas asmuo, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių ar išvykstantis iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis ir gabenantis ne mažesnę kaip 10 000 eurų grynųjų pinigų sumą (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta), privalo ją deklaruoti muitinės įstaigoje, per kurią jis atvyksta į Lietuvos Respubliką ar išvyksta iš jos. Tokiu atveju  pateikti užpildytą ir pasirašytą Grynųjų pinigų deklaravimo formą privaloma be atskiro muitinės pareigūno reikalavimo.

Naujosios grynųjų pinigų deklaracijų formos yra patvirtintos 2021 m. gegužės 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu Nr. 2021/776, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės nustatomi tam tikrų formų šablonai ir veiksmingo keitimosi informacija techninės taisyklės.

Grynuosius pinigus galima deklaruoti lietuvių arba anglų kalbomis, naudojant ta pačia kalba atspausdintą Grynųjų pinigų deklaravimo formos blanką, kurį galima gauti muitinės įstaigoje.

Jeigu Jūsų gabenami grynieji pinigai priklauso arba bus skirti daugiau nei vienam asmeniui arba jeigu deklaracijos dalyje: „Informacija apie grynuosius pinigus“ nepakanka vietos visiems Jūsų gabenamiems gryniesiems pinigams išvardinti, pateikite šią informaciją Grynųjų pinigų deklaracijos papildomame lape.

Nelydimi grynieji pinigai

Tais atvejais kai į grynieji pinigai į ES teritoriją įvežami arba iš jos išvežami pašto siuntose, kurjerinėse siuntose, nelydimame bagaže arba krovininiuose konteineriuose, muitinė gali pareikalauti pateikti Grynųjų pinigų atskleidimo deklaraciją. Šią deklaraciją atsižvelgiant į konkrečią situaciją, muitinei pareikalavus turi pateikti nelydimų grynųjų pinigų siuntėjas, gavėjas arba jų atstovas. Grynųjų pinigų atskleidimo deklaraciją būtina pateikti per nustatytą 30 dienų terminą.

Jeigu nelydimi grynieji pinigai priklauso arba bus skirti daugiau nei vienam asmeniui arba jeigu deklaracijos dalyje: „Informacija apie grynuosius pinigus“ nepakanka vietos visiems nelydimiems gryniesiems pinigams išvardinti, pateikite šią informaciją Grynųjų pinigų atskleidimo deklaracijos papildomame lape.

Grynųjų pinigų deklaravimo tvarka atvykstant iš kitų ES valstybių narių arba išvykstant į jas

Prievolė deklaruoti grynuosius pinigus atvykstant į Lietuvos Respubliką iš kitos ES valstybės narės ar išvykstant iš Lietuvos Respublikos į kitą ES valstybę narę leidžia efektyviau taikyti nacionalines pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, nustatytas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu.

Kiekvienas asmuo, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš kitos ES valstybės narės arba išvykstantis iš Lietuvos Respublikos į kitą ES valstybę narę (pvz., iš Lietuvos į Ispaniją), muitinės pareigūnui  pareikalavus, privalo raštu arba deklaruoti gabenamą 10 000 eurų viršijančią grynųjų pinigų sumą arba ją atitinkančią sumą kita valiuta.

Grynųjų pinigų deklaravimo formos ir šių formų deklaravimo tvarkos aprašas patvirtintas 2021 m. gegužės 31 d. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu 1B-371 „Dėl grynųjų pinigų deklaravimo formų, reikalavimų grynųjų pinigų deklaravimo formos blankui ir grynųjų pinigų deklaravimo formos pildymo, pateikimo ir muitinio įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Grynųjų pinigų deklaravimo formos pildymas ir pateikimas

Grynuosius pinigus privalo deklaruoti juos gabenantis asmuo, nepriklausomai nuo to, kas yra grynųjų pinigų savininkas (juos gabenantis asmuo, kitas fizinis ar juridinis asmuo).

Pavyzdys: Grupė asmenų (pvz., tėvas, motina ir du vaikai) atvyksta į Lietuvos Respubliką iš trečiosios šalies. Tėvas gabena 30 000 eurų grynųjų pinigų sumą savo krepšyje. Gabenami pinigai priklauso visiems šeimos nariams, tačiau kadangi visą   30 000 eurų grynųjų pinigų sumą gabena tėvas, jis privalo ją deklaruoti.

Grynuosius pinigus galima deklaruoti lietuvių arba anglų kalba, naudojant ta pačia kalba atspausdintą deklaravimo formos blanką, kurį galima gauti muitinės įstaigoje arba Keleivių portalo priemonėmis. Grynųjų pinigų deklaravimo forma pildoma laikantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu nustatytų reikalavimų.

Papildoma informacija

Atkreipiame dėmesį, kad:

kartu su naująja Grynųjų pinigų deklaracija vykstant į (iš) trečiasias šalis ar keliaujant į (iš) ES valstybių reikės pateikti ir gabenamų grynųjų pinigų kilmę patvirtinančių dokumentų kopijas. Priklausomai nuo grynųjų pinigų ekonominės kilmės, tokie dokumentai galėtų būti:

 • dokumentas, nurodantis grynųjų pinigų ir (ar) piniginių priemonių paveldėjimą;
 • sutartis, kurios objektas yra pervestos lėšos;
 • kilnojamojo arba nekilnojamojo turto pardavimo sutartis, kai atsiskaitoma grynaisiais;
 • kasos čekis (kitas dokumentas), kurį išduoda loterijos, varžybų, sporto ar kultūros renginių, azartinių lošimų organizatoriai ir kt.
 • kiti lėšų savininko išduoti dokumentai, įskaitant notaro patvirtintus dokumentus, kuriuose pateikiama įstaiga (organizacija) ir patvirtinama grynųjų ir (arba) piniginių priemonių kilmė;
 • banko išrašas;
 • kiti dokumentai.

Atvykstant į Lietuvos Respubliką lėktuvu, Grynųjų pinigų deklaravimo formos blanką pasienio kontrolės punkte veikiančios muitinės įstaigos pareigūnui asmuo turi pateikti pasirinkdamas raudonąjį kanalą (ne žaliąjį).

Grynųjų pinigų deklaravimo formos blanką muitinės kontrolės traukinyje metu galima gauti iš ją vykdančio muitinės pareigūno (-ų). Užpildytą ir pasirašytą Grynųjų pinigų deklaravimo formą būtina pateikti šiam pareigūnui (-ams).

Atvykstant į Lietuvos Respubliką iš kitos ES valstybės narės arba išvykstant iš Lietuvos Respublikos į kitą ES valstybę narę užpildytą ir pasirašytą Grynųjų pinigų deklaravimo formos blanką asmuo turi pateikti tikrinimą atliekančiam muitinės pareigūnui (pvz., oro, jūrų uosto pasienio kontrolės punkte veikiančios muitinės įstaigos pareigūnui, muitinės mobiliosios grupės pareigūnui).

Muitinės pareigūnas gali reikalauti deklaruoti mažesnę nei 10 000 eurų gabenamų grynųjų pinigų sumą, jeigu įtaria, kad esama neteisėtos veiklos, susijusios su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ar kitais teisės aktų pažeidimais.

Jei ne mažesnę kaip 10 000 eurų grynųjų pinigų sumą kitomis atsiskaitymo priemonėmis gabenantis asmuo nėra tikras, ar šios atsiskaitymo priemonės (pagal grynųjų pinigų apibrėžimą) turėtų būti deklaruotos, jis pats privalo tai išsiaiškinti kreipdamasis į pasienio kontrolės punkte veikiančios muitinės įstaigos pareigūnus.

Jei grynieji pinigai gabenami kita valiuta (-omis) (ne eurais), jų suma nustatoma konvertuojant kitą valiutą (-as) pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą tos dienos (kada gabenami grynieji pinigai) euro ir kitos valiutos (-ų) kursą. 10 000 eurų sumos riba, nuo kurios privaloma deklaruoti, taikoma bendrai asmens gabenamų grynųjų pinigų sumai, o ne kiekvienai valiutai atskirai.

Oro ar jūrų transportu vyksiančiam ir ne mažesnę kaip 10 000 eurų grynųjų pinigų sumą gabensiančiam asmeniui į oro ar jūrų uostą rekomenduojama atvykti anksčiau, kad jis spėtų deklaruoti grynuosius pinigus.

Muitinės įstaigas oro ir jūrų uostuose galima rasti vadovaujantis esančiomis nuorodomis.

Jeigu ne mažesnę kaip 10 000 eurų grynųjų pinigų sumą asmuo gabena registruojamame bagaže, grynuosius pinigus reikia deklaruoti prieš registruojant tokį bagažą.

Užpildytą ir pasirašytą Grynųjų pinigų deklaravimo formą priėmęs muitinės pareigūnas atlieka muitinio įforminimo veiksmus, patikrina Grynųjų pinigų deklaravimo formoje pateiktus duomenis bei gabenamus grynuosius pinigus. Jeigu Grynųjų pinigų deklaravimo formoje pateikta informacija teisinga, tiksli ir išsami, o muitinės pareigūnui nekyla įtarimų dėl galimo pinigų plovimo ar teroristų finansavimo, antrasis įformintos Grynųjų pinigų deklaravimo formos lapas grąžinamas, o asmuo (su visais gabenamais grynaisiais pinigais) gali toliau tęsti savo kelionę.

Pateikus neteisingą, netikslią ar neišsamią informaciją Grynųjų pinigų deklaravimo formoje arba iš viso nedeklaravus gabenamų grynųjų pinigų, juos gabenančio asmens prievolė laikoma neįvykdyta. Muitinės pareigūnai gali taikyti sankcijas ir vadovaudamiesi atitinkamais Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniais sulaikyti grynuosius pinigus.

Grynųjų pinigų deklaravimo formos pateikimas atvykstant į Lietuvos Respubliką iš trečiosios šalies (vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2018/1672 nuostatomis) neatleidžia nuo prievolės deklaruoti gabenamus grynuosius pinigus tęsiant kelionę į kitas ES valstybes nares (pagal kai kurių ES valstybių narių nacionalinius teisės aktus vykdomai grynųjų pinigų kontrolei ES viduje užtikrinti).

Pavyzdys: Asmuo, keliaujantis iš Rusijos Federacijos ir su savimi gabenantis 15 000 eurų grynaisiais, atvyksta į Vilniaus oro uostą. Vadovaudamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2018/1672 nuostatomis jis Vilniaus oro uosto muitinės posto pareigūnui pateikia užpildytą ir pasirašytą Grynųjų pinigų deklaraciją. Vėliau minėtas asmuo tęsia savo kelionę į Lenkiją jau automobiliu. Išvykstant iš Lietuvos Respublikos jo automobilį sustabdę muitinės mobiliosios grupės pareigūnai gali pareikalauti dar kartą deklaruoti gabenamus 15 000 eurų grynaisiais.

Teisinis reglamentavimas

Fizinių asmenų pareigą deklaruoti gabenamus grynuosius pinigus nustato:

2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1672 dėl į  Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 ;

2021 m. gegužės 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas Nr. 2021/776, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės nustatomi tam tikrų formų šablonai ir veiksmingo keitimosi informacija techninės taisyklės;

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas;

Informacinė medžiaga 

Lietuvių kalba (plakatas ir infografikas), anglų (plakatas ir infografikas), rusų (plakatas ir infografikas) kalbomis.

 

 

 

 

 

 

                                                

Informacija atnaujinta 2023-03-27