English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Grynųjų pinigų deklaravimas

Grynųjų pinigų deklaravimo tvarka Lietuvos Respublikoje 

Bendroji informacija

Prievolė deklaruoti grynuosius pinigus atvykstant į ES arba išvykstant iš jos – ES pinigų plovimo prevencijos ir kovos su teroristų finansavimu strategijos dalis.

Prievolė deklaruoti grynuosius pinigus atvykstant į Lietuvos Respubliką iš kitos ES valstybės narės ar išvykstant iš Lietuvos Respublikos į kitą ES valstybę narę leidžia efektyviau taikyti nacionalines pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, nustatytas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu.

Grynieji pinigai – tai valiuta (apyvartoje kaip atsiskaitymo priemonės naudojami banknotai ir monetos) ir kitos atsiskaitymo priemonės (pvz.: čekiai, kelionės čekiai, skoliniai įsipareigojimai, piniginės perlaidos ir kt.).

Grynųjų pinigų apibrėžimas pateiktas 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1889/2005 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės 2 str. 2 dalyje.

Grynųjų pinigų deklaravimo tvarka atvykstant iš trečiųjų šalių ar išvykstant į jas

Kiekvienas asmuo, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš trečiosios šalies ar išvykstantis iš Lietuvos Respublikos į trečiąją šalį ir gabenantis ne mažesnę kaip 10 000 eurų grynųjų pinigų sumą (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta), privalo ją deklaruoti muitinės įstaigoje, per kurią jis atvyksta į Lietuvos Respubliką ar išvyksta iš jos. Tokiu atveju asmuo turi pateikti užpildytą ir pasirašytą Grynųjų pinigų deklaravimo formą be atskiro muitinės pareigūno reikalavimo.

Grynųjų pinigų deklaravimas

Deklaruoti grynuosius pinigus galima elektroniniu būdu Keleivių portale arba pateikiant užpildytą ir pasirašytą rašytinę Grynųjų pinigų deklaracijos formą.

Grynųjų pinigų deklaravimo tvarka atvykstant iš kitų ES valstybių narių arba išvykstant į jas

Kiekvienas asmuo, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš kitos ES valstybės narės arba išvykstantis iš Lietuvos Respublikos į kitą ES valstybę narę (pvz., iš Lietuvos į Ispaniją), muitinės pareigūnui pareikalavus, privalo raštu deklaruoti gabenamą 10 000 eurų (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta) viršijančią grynųjų pinigų sumą.

Grynųjų pinigų deklaravimo formos pildymas ir pateikimas

Grynuosius pinigus turi deklaruoti juos gabenantis asmuo, nepriklausomai nuo to, kas yra grynųjų pinigų savininkas (juos gabenantis asmuo, kitas fizinis ar juridinis asmuo) ir kodėl asmuo juos gabena.

Pavyzdys. Grupė asmenų (pvz., tėvas, motina ir du vaikai) atvyksta į Lietuvos Respubliką iš trečiosios šalies. Tėvas gabena 30 000 eurų grynųjų pinigų sumą savo krepšyje. Gabenami pinigai priklauso visiems šeimos nariams, tačiau kadangi visą 30 000 eurų grynųjų pinigų sumą gabena tėvas, jis privalo ją deklaruoti.

Grynuosius pinigus galima deklaruoti lietuvių, anglų arba rusų kalbomis, naudojant ta pačia kalba atspausdintą deklaravimo formos blanką, kurį galima gauti muitinės įstaigoje arba Keleivių portalo priemonėmis. Grynųjų pinigų deklaravimo forma pildoma laikantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu nustatytų reikalavimų.

Atvykstant į Lietuvos Respubliką iš trečiosios šalies ar išvykstant iš jos į trečiąją šalį užpildytą ir pasirašytą Grynųjų pinigų deklaravimo formos blanką (lietuvių, anglų arba rusų kalba) oro, jūrų ir kelių transportu vykstantis asmuo turi pateikti pasienio kontrolės punkte veikiančios muitinės įstaigos pareigūnui.

Atvykstant į Lietuvos Respubliką lėktuvu, Grynųjų pinigų deklaravimo formos blanką pasienio kontrolės punkte veikiančios muitinės įstaigos pareigūnui asmuo turi pateikti pasirinkdamas raudonąjį kanalą (ne žaliąjį).

Grynųjų pinigų deklaravimo formos blanką muitinės kontrolės traukinyje metu galima gauti iš ją vykdančio muitinės pareigūno (-ų). Užpildytą ir pasirašytą Grynųjų pinigų deklaravimo formą būtina pateikti šiam pareigūnui (-ams).

Atvykstant į Lietuvos Respubliką iš kitos ES valstybės narės arba išvykstant iš Lietuvos Respublikos į kitą ES valstybę narę užpildytą ir pasirašytą Grynųjų pinigų deklaravimo formos blanką asmuo turi pateikti tikrinimą atliekančiam muitinės pareigūnui (pvz., oro, jūrų uosto pasienio kontrolės punkte veikiančios muitinės įstaigos pareigūnui, muitinės mobiliosios grupės pareigūnui).

Papildoma informacija

Asmuo, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš trečiosios šalies ar išvykstantis iš jos į trečiąją šalį ir gabenantis mažesnę nei 10 000 eurų grynųjų pinigų sumą, privalo ją deklaruoti to pareikalavus muitinį tikrinimą atliekančiam muitinės pareigūnui. Muitinės pareigūnas gali reikalauti deklaruoti mažesnę nei 10 000 eurų gabenamų grynųjų pinigų sumą, jeigu įtaria, kad esama neteisėtos veiklos, susijusios su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ar kitais teisės aktų pažeidimais.

Jei ne mažesnę kaip 10 000 eurų grynųjų pinigų sumą kitomis atsiskaitymo priemonėmis gabenantis asmuo nėra tikras, ar šios atsiskaitymo priemonės (pagal grynųjų pinigų apibrėžimą) turėtų būti deklaruotos, jis pats privalo tai išsiaiškinti kreipdamasis į pasienio kontrolės punkte veikiančios muitinės įstaigos pareigūnus.

Grynųjų pinigų gabenimo kontrolę vykdantys muitinės pareigūnai gali reikalauti pateikti gabenamų grynųjų pinigų kilmę patvirtinančius dokumentus (pvz., kasos pajamų orderį ir kt.). Prireikus muitinės pareigūnai gali padaryti grynuosius pinigus gabenančio asmens tapatybės dokumento ir kelionės dokumentų kopijas.

Jei grynieji pinigai gabenami kita valiuta (-omis) (ne eurais), jų suma nustatoma konvertuojant kitą valiutą (-as) pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą tos dienos (kada gabenami grynieji pinigai) euro ir kitos valiutos (-ų) kursą. 10 000 eurų sumos riba, nuo kurios privaloma deklaruoti, taikoma bendrai asmens gabenamų grynųjų pinigų sumai, o ne kiekvienai valiutai atskirai.

Oro ar jūrų transportu vyksiančiam ir ne mažesnę kaip 10 000 eurų grynųjų pinigų sumą gabensiančiam asmeniui į oro ar jūrų uostą rekomenduojama atvykti anksčiau, kad jis spėtų deklaruoti grynuosius pinigus.

Muitinės įstaigas oro ir jūrų uostuose galima rasti vadovaujantis esančiomis nuorodomis.

Jeigu ne mažesnę kaip 10 000 eurų grynųjų pinigų sumą asmuo gabena registruojamame bagaže, grynuosius pinigus reikia deklaruoti prieš registruojant tokį bagažą.

Užpildytą ir pasirašytą Grynųjų pinigų deklaravimo formą priėmęs muitinės pareigūnas atlieka muitinio įforminimo veiksmus, patikrina Grynųjų pinigų deklaravimo formoje pateiktus duomenis bei gabenamus grynuosius pinigus. Jeigu Grynųjų pinigų deklaravimo formoje pateikta informacija teisinga, tiksli ir išsami, o muitinės pareigūnui nekyla įtarimų dėl galimo pinigų plovimo ar teroristų finansavimo, antrasis įformintos Grynųjų pinigų deklaravimo formos lapas grąžinamas, o asmuo (su visais gabenamais grynaisiais pinigais) gali toliau tęsti savo kelionę.

Pateikus neteisingą, netikslią ar neišsamią informaciją Grynųjų pinigų deklaravimo formoje arba iš viso nedeklaravus gabenamų grynųjų pinigų, juos gabenančio asmens prievolė laikoma neįvykdyta. Muitinės pareigūnai gali taikyti sankcijas ir vadovaudamiesi atitinkamais Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniais sulaikyti grynuosius pinigus.    

Grynųjų pinigų deklaravimo formos pateikimas atvykstant į Lietuvos Respubliką iš trečiosios šalies (vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1889/2005 nuostatomis) neatleidžia nuo prievolės deklaruoti gabenamus grynuosius pinigus tęsiant kelionę į kitas ES valstybes nares (pagal kai kurių ES valstybių narių nacionalinius teisės aktus vykdomai grynųjų pinigų kontrolei ES viduje užtikrinti).

Pavyzdys. Asmuo, keliaujantis iš Rusijos Federacijos ir su savimi gabenantis 15 000 eurų grynaisiais, atvyksta į Vilniaus oro uostą. Vadovaudamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1889/2005 nuostatomis, jis Vilniaus oro uosto muitinės posto pareigūnui pateikia užpildytą ir pasirašytą Grynųjų pinigų deklaravimo formą. Vėliau minėtas asmuo tęsia savo kelionę į Lenkiją jau automobiliu. Išvykstant iš Lietuvos Respublikos jo automobilį sustabdę muitinės mobiliosios grupės pareigūnai gali pareikalauti dar kartą deklaruoti gabenamus 15 000 eurų grynaisiais.

Teisinis reglamentavimas

Fizinių asmenų pareigą deklaruoti gabenamus grynuosius pinigus nustato:

-Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės;

-Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas;

-Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1B-891, kuriuo patvirtinta Grynųjų pinigų deklaracijos pildymo instrukcija. 

Grynųjų pinigų deklaravimo tvarka kitose valstybėse

Informaciją apie grynųjų pinigų deklaravimo tvarką kitose ES valstybėse narėse galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje, taip pat muitinių interneto svetainėse pasirinkus konkrečią valstybę.

                                                 

Informacija atnaujinta 2016-12-21