English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Garantijų taikymas

Paskirtis

Garantija muitinėje užtikrinamas atsiradusių arba galinčių atsirasti mokestinių prievolių, susijusių su muitinės administruojamais mokesčiais, įvykdymas.

Muitinės administruojami mokesčiai – tai importo arba eksporto muitai, taip pat akcizai ir pridėtinės vertės mokestis (PVM) už importuojamas prekes.

Atvejai, kai garantijos reikalaujama, ir išimtys

Garantija pateikiama muitinei pareikalavus. Muitinė garantijos reikalauja ES ir nacionalinių teisės aktų nustatytais atvejais, taip pat turi teisę pareikalauti garantijos ir kitais atvejais, kai nėra įsitikinusi, kad atsiradusi ar galinti atsirasti mokestinė prievolė bus įvykdyta.

Išsamesnę informaciją ir nuorodas į teisės aktus rasite čia

ES muitų teisės aktų nuostatas rasite čia

Užtikrinimo procedūros

Mokestinių prievolių įvykdymas muitinėje gali būti užtikrinamas:

-  pateikiant vienkartinę garantiją,

-  naudojantis mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo supaprastinimais.

Vienkartinė garantija

Paskirtis

Vienkartine garantija užtikrinamas mokestinių prievolių, susijusių su viena muitinės operacija, įvykdymas.

Dydis

Vienkartinės garantijos dydį nustato muitinė. Šis dydis turi būti lygus mokestinės prievolės dydžiui, jei jį įmanoma tiksliai nustatyti tuo metu, kai reikalaujama pateikti garantiją. Jeigu tikslus mokestinės prievolės dydis nežinomas, šis dydis nustatomas atsižvelgiant į didžiausią atsiradusios arba galinčios atsirasti mokestinės prievolės dydį, kuris apskaičiuojamas pagal didžiausias tos pačios rūšies prekėms taikomas muitų ir kitų mokesčių normas.

Garantijos dydis už išleidžiamas į laisvąją apyvartą PVM mokėtojų prekes sumažinamas įskaityto PVM suma.

Pateikimo būdai

Visais atvejais vienkartinė garantija gali būti pateikiama:

-  sumokant piniginį užstatą, arba

-  teikiant muitinei priimtiną garanto rašytinį įsipareigojimą

Specifiniais atvejais vienkartinė garantija gali būti pateikiama:

-  teikiant muitinei priimtiną garanto elektroninį įsipareigojimą,

-  naudojant lakštų formos garantiją,

-  naudojant kitos formos garantiją.

Supaprastinimai

Pobūdis

Ekonominės veiklos vykdytojo prašymu muitinė leidžia naudoti mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos vienu ar keliais supaprastinimais, jeigu pareiškėjas atitinka atitinkamam leidimui gauti nustatytas sąlygas.

Dėl galinčių atsirasti mokestinių prievolių (laikinasis saugojimas, specialioji muitinės procedūra) gali būti taikomi šie mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos supaprastinimai:

-  ekonominės veiklos vykdytojams, atitinkantiems bendrąsias patikimumo sąlygas ir gavusiems muitinės leidimą, leidžiama naudoti 100% referencinio dydžio bendrąją garantiją

-  ekonominės veiklos vykdytojams, atitinkantiems bendrąsias ir specialiąsias patikimumo sąlygas ir gavusiems muitinės leidimą, leidžiama naudoti 50% arba 30% referencinio dydžio bendrąją garantiją arba naudotis atleidimu nuo pareigos pateikti garantiją.

Dėl atsirandančių mokestinių prievolių (išleidimas į laisvąją apyvartą, laikinasis įvežimas iš dalies atleidžiant nuo muito, galutinis vartojimas) gali būti taikomi šie mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos supaprastinimai:

-  ekonominės veiklos vykdytojams, atitinkantiems bendrąsias patikimumo sąlygas ir gavusiems muitinės leidimą, leidžiama naudoti 100%. referencinio dydžio bendrąją garantiją

-  įgaliotiesiems ekonominės veiklos vykdytojams (muitinės formalumų supaprastinimas), gavusiems muitinės leidimą, leidžiama naudoti 30 proc. referencinio dydžio bendrąją garantiją.

Taikant supaprastinimus užtikrinamas mokestinių prievolių, susijusių su leidime nurodytomis muitinės operacijomis, įvykdymas.

Referencinis dydis

Atsiradusių, taip pat dėl pradėtų ir neužbaigtų muitinės operacijų galinčių atsirasti mokestinių prievolių suma negali būti didesnė už leidime nurodytą referencinį dydį.

Referencinį dydį nustato muitinė kartu su ekonominės veiklos vykdytoju, kiekvienai muitinės operacijų grupei atskirai.

Jeigu mokestinių prievolių suma yra žinoma, referenciniu dydžiu laikoma ši suma.

Jeigu tikslios mokestinių prievolių sumos nustatyti neįmanoma arba ji kinta, nustatant referencinį dydį remiamasi 12 mėnesių duomenimis apie atliktas ir/ arba planuojamas atlikti muitinės operacijas, iš kurių išrenkamas reikšmingiausias laikotarpis, atitinkantis vidutinę muitinės operacijos trukmę.  Referenciniu dydžiu laikoma šiam laikotarpiui tenkanti mokestinių prievolių suma.

Leidimo išdavimo procedūra

Ekonominės veiklos vykdytojas, pageidaujantis naudotis vienu ar keliais mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos supaprastinimais, turi pateikti prašymą teritorinei muitinei, kurios veiklos zonoje laikomi ar jai prieinami asmens apskaitos registrai, kuriais remdamasi gali būti priimtas sprendimas (garantijos muitinės įstaiga).

Sprendimus garantijos muitinės įstaiga priima vadovaudamasi ES teisės aktų nustatytomis bendrosiomis sprendimų priėmimo nuostatomis ir terminais (prašymo priėmimui – iki 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos, sprendimo  priėmimui – iki 120 dienų nuo prašymo priėmimo dienos su galimybe šiuos terminus pratęsti, bet ne ilgesniam kaip 30 dienų terminui). 

Prašymai teikiami, leidimai išduodami, su jais susijusia informacija ir garantijos muitinės įstaigos sprendimais keičiamasi Muitinės sprendimų sistemos priemonėmis, kurios taikomos remiantis Muitinės leidimų, įtrauktų į Sąjungos muitinės kodekso Muitinės sprendimų sistemą, valdymo proceso aprašu.

Bendrosios garantijos pateikimo būdai

Visais atvejais bendroji garantija gali būti pateikiama teikiant muitinei priimtiną garanto rašytinį įsipareigojimą.  

Specifiniais atvejais bendroji garantija gali būti pateikiama:

-  sumokant piniginį užstatą

-  teikiant muitinei priimtiną garanto elektroninį įsipareigojimą

Nuorodos

Dėl garantijų taikymo

Sąjungos muitinės kodekso III antraštinės dalies 2 skyrius

Reglamento (ES) 2015/2446 III antraštinės dalies 2 skyrius

Reglamento (ES) 2015/2447 III antraštinės dalies 1 skyrius

-  Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklės

-  Garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei taisyklės

-  Garantų registravimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklės

Dėl sprendimų

Sąjungos muitinės kodekso I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 skirsnis

Reglamento (ES) 2015/2446 I antraštinės dalies 2 skyriaus 2 skirsnis

Reglamento (ES) 2015/2447 I antraštinės dalies 2 skyriaus 2 skirsnis

-  Muitinės leidimų, įtrauktų į Sąjungos muitinės kodekso Muitinės sprendimų sistemą, valdymo proceso aprašas

! naršydami nepamirškite pasirinkti konsoliduotą reglamento arba suvestinę kito teisės akto versiją

Kita informacija

Garantijų taikymą reglamentuojančias ES muitų teisės aktų nuostatas rasite čia 

Sprendimų priėmimą reglamentuojančias ES muitų teisės aktų nuostatas rasite čia

 

Informacija atnaujinta 2022-03-17