English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Įgaliotieji ekonominės veiklos vykdytojai

Nuo 2008 m. sausio 1 d. Bendrijos muitų teritorijoje galioja nuostatos, susijusios su įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimu (toliau – AEO). AEO statuso suteikimą reglamentuoja:

1) 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), 38−41 str.;

2) 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343 p. 1), 26−30 str.;

3) 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343 p. 558), 24−35 str.;

4) 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL 2016 L 69). Šiuo reglamentu numatytos pereinamojo laikotarpio (ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.) priemonės, taip pat susijusios ir su AEO prašymų forma ir prašymų pateikimu bei AEO leidimų išdavimu (reglamento 5 str.). Prašymo išduoti AEO leidimą forma, pildymo aprašymas ir paaiškinimai pateikti reglamento 6 priede.

5) Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimo, statuso galiojimo sustabdymo ir atšaukimo tvarkos aprašas, patvirtintas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2022 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1B-2.

6) Europos Komisijos interneto tinklapyje paskelbta elektroninė knyga (anglų kalba), kuri apima visą AEO gairių turinį.

Dėmesio!

Vadovaujantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 26 str. 1 dalimi, asmenys, teikiantys prašymą suteikti AEO statusą, kartu su prašymu privalo pateikti užpildytą savikontrolės klausimyną. Savikontrolės klausimyną ir jo pildymo paaiškinimus galima rasti čia.

Informacija apie teisės aktų nuostatų dėl įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų  taikymą pateikta Europos Komisijos parengtame dokumente „Įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų gairės“. Kartu su priedais šios gairės sudaro vieną dokumentą, apimantį visas pagrindines priemones, naudojamas visam procesui nuo prašymo suteikti įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusą pateikimo ir leidimo valdymo.

Paiešką AEO leidimų duomenų bazėje atlikti ir peržiūrėti informaciją apie valstybių narių muitinės įstaigas išduodančias AEO leidimus galima čia.

Asmenys, pageidaujantys gauti papildomos informacijos AEO statuso suteikimo klausimais, gali kreiptis į Muitinės departamento Ūkio subjektų patikrinimų skyrių tel.: (8 5) 236 2312, 236 2311.

 

 

Informacija atnaujinta 2022-01-11