English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Teisės aktai

Pagrindiniai ES muitų teisės aktai

 ES muitų teisės aktai – tai teisės aktų visuma, kurią sudaro:

   ▪ Sąjungos muitinės kodeksas ir jį papildančios ar įgyvendinančios nuostatos, priimtos ES lygiu,

   ▪ Bendrasis muitų tarifas,

   ▪ teisės aktai, nustatantys Sąjungos atleidimo nuo muitų sistemą,

   ▪ tarptautiniai susitarimai, kuriuose yra su muitų teise susijusių nuostatų, tiek kiek jie taikomi ES,

  ▪ Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2399, kuriuo sukuriama Europos Sąjungos muitinės vieno langelio aplinka, taip pat jį papildančios ir įgyvendinančios nuostatos.

Paieška

Nemokamą tiesioginę prieigą prie ES teisės suteikia:

   ▪ paieškos sistema EUR-LEX, kurioje galima rasti ES oficialųjį leidinį, sutartis, kitus teisės aktus, teismo praktiką ir teisėkūros pasiūlymus.

Oficialusis leidinys

ES teisės aktai, informacija ir pranešimai skelbiami ES oficialiajame leidinyje. Šio leidinio L serijoje skelbiami ES teisės aktai, C serijoje - informacija ir pranešimai (įskaitant EB Teisingumo Teismo pranešimus).

Sąjungos muitinės kodeksas ir jį papildančios ir įgyvendinančios nuostatos

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 patvirtintas Sąjungos muitinės kodeksas, nustatantis bendrąsias taisykles ir procedūras, taikomas į Sąjungos muitų teritoriją įvežamoms ar iš jos išvežamoms prekėms.

Sąjungos muitinės kodeksu Europos Komisijai suteikti įgaliojimai (juos galima rasti Sąjungos muitinės kodekso straipsniuose „Įgaliojimų delegavimas“) papildyti tam tikrus neesminius Sąjungos muitinės kodekso elementus ir sudaryti sąlygas tinkamai taikyti Sąjungos muitinės kodekso nuostatas. Remiantis šiais įgaliojimais priimtas 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (iš dalies pakeistas ir papildytas 2023 m. kovo 24 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2023/1128, kuris taikomas nuo 2023 m. rugsėjo 30 d.). 

Sąjungos muitinės kodeksu Europos Komisijai taip pat suteikti įgyvendinimo įgaliojimai (juos galima rasti Sąjungos muitinės kodekso straipsniuose „Įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas“) nustatyti su atitinkamomis Sąjungos muitinės kodekso nuostatomis susijusias procedūrines taisykles. Remiantis šiais įgaliojimais priimtas 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės.

Remiantis Sąjungos muitinės kodekso 6, 7, 131, 153, 156 ir 279 straipsniuose suteiktais įgaliojimai ir atsižvelgus į 278 straipsnį, kuriame numatyta, kad informacijos mainų ir saugojimo priemonės, kurios nėra elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, gali būti naudojamos pereinamuoju laikotarpiu, kol dar neveikia Sąjungos muitinės kodekso nuostatoms taikyti būtinos elektroninės sistemos, patvirtintas 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES)  2015/2446. 

2019 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/2151 patvirtinta darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse nurodytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu.   

Bendrasis muitų tarifas

Bendrojo muitų tarifo struktūra apibrėžta Sąjungos muitinės kodekso 56 straipsnyje.

Bendrąjį muitų tarifą sudaro:

  ▪ Kombinuotoji nomenklatūra, 

  ▪ bet kuri kita nomenklatūra, visa arba iš dalies sudaryta remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildanti subpozicijų dalimis ir nustatyta konkrečias sritis reglamentuojančiomis Sąjungos nuostatomis, siekiant taikyti su prekyba prekėmis susijusias tarifinio reguliavimo priemones,

  ▪ konvencinis arba įprastinis autonominis muitas, taikomas į Kombinuotąją nomenklatūrą įtrauktoms prekėms,

  ▪ kitos užsienio prekybos tarifinio reguliavimo priemonės.

Kita informacija

Sąjungos atleidimo nuo muitų sistema

Pagrindinis ES muitų teisės aktas, nustatantis atvejus, kai importuojamos/eksportuojamos prekės atleidžiamos nuo muitų – Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą.

Reglamento nuostatos kiekvienu atleidimo nuo importo ar eksporto muitų atveju išdėstytos laikantis šios struktūros:

   ▪ apibrėžiamas lengvatos objektas,

   ▪ įvardijamos lengvatos taikymo aplinkybės ir sąlygos,

   ▪ nurodomos lengvatos taikymo išimtys ir apribojimai (jeigu jų yra),

   ▪ kai kuriais atvejais suteikiami įgaliojimai Komisijai nustatyti išsamesnę lengvatos taikymo tvarką.

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1186/2009 papildantys ES muitų teisės aktai:

  • Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1224/2011 (nuostatos dėl neįgaliųjų poreikiams įvežamų prekių),  

  • Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1225/2011  (nuostatos dėl švietimo, mokslo ir kultūros medžiagos, prietaisų ir aparatų, skirtų medicininiams tyrimams, ligų diagnozavimui ar gydymui),  

  ▪ Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 80/2012 (biologinių ir cheminių medžiagų sąrašas),

  ▪ Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3915/88 (nuostatos dėl medžiagų, naudojamų vaistų kokybės kontrolei).

 

Informacija atnaujinta 2023-07-17