English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Elektroninės sistemos

Svarbu

ASMENIMS, TURINTIEMS LEIDIMĄ NAUDOTIS TIR ĮGALIOTOJO SIUNTĖJO STATUSU

2020 m. birželio mėn. patobulintas Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos (NTKS) funkcionalumas, leidžiantis asmeniui pateikti elektroninius TIR knygelės duomenis pagal supaprastintą formalumų atlikimo procedūrą. T. y. TIR įgaliotasis siuntėjas, pateikdamas TIR knygelės elektroninius duomenis (el. pranešimas IE015) turi:

1.      pasirinkti „Supaprastinta procedūra“;

2.      nurodyti tikrinimo kodą „A3“;

3.      nurodyti tranzito terminą;

4.      nurodyti prekių buvimo vietos kodą, kurį suteikė muitinė;

5.      nurodyti uždėtos specialiosios plombos Nr.

____________________________________________________

TIR ĮGALIOTASIS GAVĖJAS, ELEKTRONINIO PRANEŠIMO „PRANEŠIMAS APIE ATVYKIMĄ“ (IE007) ĮFORMINIMAS

Asmenys, kuriems išduotas leidimas naudotis įgaliotojo gavėjo statusu užbaigiant TIR procedūras ir kuriems yra suteikta teisė priimti prekes, atgabentas taikant TIR procedūras, leidime nurodytoje vietoje, jeigu ši vieta (vietos) yra galutinė prekių, gabenamų taikant TIR procedūrą, iškrovimo vieta , apie atgabentas ne Sąjungos prekes nedelsdami turi informuoti paskirties muitinės įstaigą naudodamiesi Verslininko modulio arba kitomis jų turimomis programinės įrangos priemonėmis – išsiųsdami elektroninį pranešimą „Pranešimas apie atvykimą“ ( IE007).

Atkreipiame dėmesį, kad nurodytuoju atveju Verslininko modulyje pasirinkus Turinyje eilutę „Verslininkas paskirties įstaigoje“ – „Naujas pranešimas apie atvykimą“ (elektroninis pranešimas IE007) – „Informacija apie gabenimą“ – laukelyje „Pranešimo sudarymo vieta“ turi būti nurodomi šie duomenys:

- paskirties muitinės įstaigos kodas iš muitinės įstaigų klasifikatoriaus,

- pasviras brūkšnys „/“, raidė „F“ (pilnas iškrovimas),

- du pasviri brūkšniai „//“ iškrautų pakuočių skaičius (pvz., LTVR4000/F//120).

______________________________________________________

MUITINĖS TARPININKŲ IR DEKLARANTŲ DĖMESIUI

1. Nuo 2009-01-01 Visi Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių vežėjai, gabenantys krovinius į Bendriją ir iš jos, vadovaujantis 2008 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamento (EB Nr. 1192/2008 reikalavimais, TIR knygelės duomenis privalo pateikti muitinei ir elektroniniu būdu. Muitinei siunčiami elektroniniai TIR knygelės duomenys turi atitikti 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 9 priedo C2 priedėlyje nustatytus struktūros ir turinio reikalavimus. Bet kuris kitas asmuo (tarpininkas), sudaręs sutartį su TIR knygelės turėtoju sutartį, taip pat turi teisę teikti elektroninius TIR knygelės duomenis išvykimo ar išvežimo muitinės įstaigai. Atkreipiame dėmesį, kad visos teisinės pasekmės, kylančios dėl pateiktų elektroninių TIR knygelės duomenų ir TIR knygelės skirtumų, vadovaujantis TIR konvencijos nuostatomis, grindžiamos TIR knygelėje pateiktais duomenimis.

2. Nuo 2009-01-01 specialūs reikalavimai, taikomi elektroniniam pranešimui (IE15) TIR procedūros atveju:

2.1. Duomenų grupėje „TRANZITO OPERACIJA“:

„Deklaracijos tipas“ (1 langelis) – nurodoma „TIR“.

2.2. Duomenų grupėje „PATEIKTI DOKUMENTAI/SERTIFIKATAI“:

„Dokumento tipas“ (44 langelis) – nurodoma „952“;

„Dokumento nuoroda“ (Dokumento Nr.) (44 langelis) – nurodoma TIR knygelės Nr. (pvz., XC38000000);

„Papildoma informacija“ (44 langelis) – nurodomas TIR knygelės lapo Nr. (pvz.: 1, 3, 5).

Pastaba. Dokumentas nurodomas pirmuoju prie pirmos prekės.

2.3. Duomenų grupėje „GARANTIJA“:

Garantijos tipas (52 langelis) – nurodoma „B“;

Kitas garantijos numeris (52 langelis) - TIR knygelės numeris (pvz., XC38000000).

Pastaba. Garantijos registracijos numeris ir prisijungimo kodas nepildomi.

Atkreipiame dėmesį, kad nežiūrint į atsirandančią prievolę pateikti TIR knygelės duomenis elektroniniu būdu, įprastinė TIR knygelė, naudojama vadovaujantis TIR konvencijos nuostatomis, ir toliau bus pagrindinis tarptautinio tranzito dokumentas.

3. Nuo 2011-01-01 elektroninius TIR knygelės duomenis privalu pateikti su papildomais saugos bei saugumo duomenimis. Elektroninius TIR knygelės duomenis muitinės įstaigai galima perduoti naudojantis Verslininko moduliu arba Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) išankstinės deklaravimo sistemos TIR-EPD (www.tirepd.org) programine įranga. „Verslininko modulio“ demo versiją galima rasti Lietuvos muitinės interneto tinklalapyje www.lrmuitine.lt skiltyje Nacionalinė tranzito kontrolės sistema (NTKS). Prisijungti prie TIR-EPD galima Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA suteiktomis prisijungimo teisėmis.

4. Nuo 2014-12-01 Verslininko modulyje duomenų grupėse SIUNTĖJAS (SAUGUMO DUOMENYS), GAVĖJAS (SAUGUMO DUOMENYS) ir VEŽĖJAS duomenų elementai PAVADINIMAS ir ADRESAS nenurodomi, jeigu yra nurodytas EORI verslininko identifikacijos numeris (EORI VIN) arba trečiosios šalies verslininko unikalus identifikacijos numeris (TCUIN).

5. Duomenų grupėse SIUNTĖJAS, GAVĖJAS ir VYKDYTOJAS VIN privaloma tvarka turi prasidėti šalies, tranzito deklaracijų įforminimui naudojančios NCTS sistemą, dviraidžiu kodu.

6. Nuo 2015-12-17 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 9 priedo C1 ir C2 priedėliuose nurodyta, kad bendrosiose deklaracijose pateikiamas aiškiai surašytas prekių aprašymas, kuris turi būti pakankamai tikslus, kad muitinė galėtų identifikuoti prekes. Negalima vartoti bendro pobūdžio terminų (pvz., „sukomplektuotas“, „paprastas krovinys“ arba „dalys“). Komisija vėliau paskelbs tokių bendro pobūdžio terminų sąrašą. Šios informacijos pateikti nereikia, jei nurodomas prekės kodas.

Gabenant didesnį kiekį įvairių prekių ar rinktinius krovinius, kai muitiniam įforminimui pateikiama TIR knygelė ir prie jos atplėšiamųjų lapų prisegtas papildomas krovinių sąrašas (specifikacija ar pan.), krovinio manifesto 10 langelyje ir TIR knygelės elektroninių duomenų laukelyje „Prekės aprašymas“ galėtų būti įrašyta pvz., „Prekių aprašymas pagal papildomą sąrašą (specifikaciją ar pan.)“. Tačiau tokiu atveju prie TIR knygelės baltojo lapo (muitinės egzempliorius) būtina pridėti prekių sąrašo (specifikacijų ar pan.) kopiją.

Pasiteirauti galite el. paštu ITPC@lrmuitine.lt

Informacija atnaujinta 2020-06-19