English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Elektroninės sistemos

Sparčiosios nuorodos:

Verslininko sąsajos specifikacija

iMDAS kliento sąsajos specifikacija

Prieigos prie muitinės tinklinės paslaugos testavimo aplinkoje suteikimo gairės

iMDAS: TAX FREE deklaracijos QR kodo specifikacija

 


 

Verslininko sąsajos specifikacija

Verslininko sąsajos specifikacija − dokumentų paketas, kuriame apibrėžta sąsaja tarp MDAS sistemos ir asmenų naudojamų taikomųjų programinių sistemų. Šios sąsajos apibrėžimas aprašo veiksmų sekų diagramas, keitimosi elektroniniais pranešimais scenarijus, apima visų elektroninių pranešimų, suprantamų kaip XML dokumentai, specifikavimą ir kitus detalius techninio komunikavimo (mainų) aspektus. Dokumentų paketas skirtas programinės įrangos muitinės tarpininkams ir deklarantams gamintojams.

Verslininko sąsajos specifikacijos (MDAS-TIS) dokumentų paketą sudaro:

1. Bendroji dalis, kurioje apibrėžtos bendrosios sąsajos tarp asmenų naudojamų taikomųjų programinių sistemų ir muitinės informacinių sistemų nuostatos, techninio komunikavimo (mainų) aspektai ir kt. (versija 1.10, galioja nuo 2017-06-26).

2. I, II, III tomai, kuriuose apibrėžta sąsaja tarp MDAS sistemos ir asmenų naudojamų taikomųjų programinių sistemų:

2.1. galioja versija 2.50 (nuo 2022-05-10).

3. elektroninių pranešimų xsd schemos ir pavyzdžiai.

4. Verslininko sąsajos specifikacijos 2.40 versijos dokumentų paketas.

5. Verslininko sąsajos specifikacijos 2.40 versijos pakeitimų sąrašas (byla „MDAS-TIS-EN_v2.40_list_of_changes“).

6. Verslininko sąsajos specifikacijos 2.50 versijos dokumentų paketas.

7. Verslininko sąsajos specifikacijos 2.50 versijos pakeitimų sąrašas (byla „MDAS-TIS-EN_v2.50_list_of_changes“).

Verslininko sąsajos specifikacijos 2.50 versijos pakeitimų sąraše skelbiami pakeitimai galioja nuo 2022 m. gegužės 10 d.

Verslininko sąsajos specifikacijoje apibrėžtų pakeitimų, susijusių su Garantijų valdymo sistema (GVS) (MDAS-TIS v2.40 Pakeitimų sąrašo 3-20 punktai) naudojimo pradžios data 2023 m. kovo 20 d. Taisyklių R529LT, R530LT ir pakeitimų, susijusių specialiųjų procedūrų kontrole (MDAS-TIS v2.40 Pakeitimų sąrašo 21-25 punktai) naudojimo pradžios data bus pateikta atskiru pranešimu.

Informacija skirta Elektroninių garantijų pateikimo muitinei iš garanto informacinės sistemos funkcionalumo programinės įrangos kūrėjams - Garanto sąsajos specifikacija versija 1.30 ir Verslininko sąsajos specifikacija (bendroji dalis) versija 1.10. 

Informacija programinės įrangos, skirtos muitinės tarpininkams ir deklarantams, gamintojams skelbiama rubrikoje Sąsajos su verslo sistemomis.

Informacija atnaujinta 2022-11-25

 


 

iMDAS kliento sąsajos specifikacija

Atsižvelgus į teisės aktų, susijusių su mažos vertės siuntų deklaravimu, pokyčius bei e-prekybos paketo įgyvendinimu, parengta mažos vertės siuntų deklaracijų ir paštu atsiunčiamų prekių deklaracijų apdorojimo sistemos iMDAS kliento sąsajos specifikacija. Šis dokumentas parengtas, vadovaujantis 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos Muitinės kodekso nuostatos, B priede H6 ir H7 duomenų rinkiniams nustatytais reikalavimais.

iMDAS paleidimo į gamybą data – 2021 m. liepos 1 d.

iMDAS kliento sąsajos specifikacija − dokumentas, kuriame apibrėžta sąsaja tarp naujai kuriamos MDAS sistemos dalies (toliau – iMDAS), atitinkančios naujus Sąjungos muitinės kodekso reikalavimus, bei muitinės klientų (fizinių bei juridinių asmenų) naudojamų taikomųjų programinių sistemų. iMDAS ir kliento sistemos komunikacija vyks per EM-VARTAI sistemą, naudojant žiniatinklio paslaugas, aprašytas EM-VARTAI išorinėms sistemoms skirtoje specifikacijoje, skelbiamoje šioje svetainėje. Prieiga prie elektroninių muitinės paslaugų bus suteikiama, vadovaujantis šia specifikacija. 

iMDAS kliento sąsajos specifikacijoje aprašytos veiksmų sekų diagramos, atitinkančios muitinės veiklos procesus, bei keitimosi elektroniniais pranešimais scenarijai, iMDAS ir kliento informacinės sistemos mainuose dalyvaujančių elektroninių pranešimų, suprantamų kaip XML dokumentai, struktūros ir kita techninė informacija. Specifikaciją sudaro du tomai: I tome pateikiama bendra informacija, II tome pateikiamos mažos vertės siuntų deklaracijų ir paštu atsiunčiamų prekių deklaracijų el. pranešimų struktūros, duomenų elementų pildymo taisyklės bei tarp kliento ir iMDAS vykdomų duomenų mainų, atitinkančių muitinės veiklos procesus, sekų diagramos. Kartu pridedamos xsd schemos.

Dokumentų paketas skirtas muitinės klientų naudojamų taikomųjų programų, kurios keisis duomenimis su iMDAS sistema, kūrėjams:

1. iMDAS kliento sąsajos specifikacijos  versija v1.40 (galioja nuo 2021-10-05);

2. iMDAS kliento sąsajos specifikacijos versija v1.50. (pakeitimų sąrašo 11-14 punktai galioja nuo 2022-07-20).

Patikslintas iMDAS kliento specifikacijoje apibrėžtos taisyklės R596LT (iMDAS-CLIENT-IS v1.50 Pakeitimų sąrašo 14 punktas) aprašymas (Leidžiama naudoti tik lietuviškos ir lotyniškos abėcėlės raides, tarpo bei šiuos simbolius:  # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < " > @ [ \ ] _ `{ | } . Daugiau nei tris kartus iš eilės pasikartojančių tų pačių raidžių ir simbolių, išskyrus skaitmenis, naudoti negalima.): 

R596LT
Only space and the following characters are permitted in free-text data items:
# $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < " > @
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
[ \ ] _ `
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
{ | }
Ą ą Č č Ę ę Ė ė Į į Š š Ų ų Ū ū Ž ž
Permitted characters, except digits, shown above cannot be repeated more than 3 times in a sequence (e.g. AAA)
Only Lithuanian and Latin alphabet letters characters and above shown characters are permitted in free-text fields. Characters, except digits, cannot be repeated more than 3 times in a sequence.

Kiti specifikacijos versijos v1.50 pakeitimai didžiąja dalimi susiję su Garantijų valdymo sistemos (GVS) naudojimo pradžia. Naudojimo pradžios data - 2023 m. kovo 20 d.

iMDAS kliento sąsajos specifikacijoje nurodyti sąrašai programavimo reikmėms skelbiami rubrikoje Paslaugos/Informacijos rinkmenos/Išmaniosios Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos klasifikatoriai adresu https://lrmuitine.lt/web/guest/950.

Informacija atnaujinta 2022-11-25

 


 

iMDAS: TAX FREE deklaracijos QR kodo specifikacija 

Muitinės departamentas, kartu su Valstybine mokesčių inspekcija vykdydamas bendrą projektą susijusį su PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos (TAX FREE deklaracijos) skaitmeninimu, parengė TAX FREE deklaracijos QR kodo specifikaciją (versija v2.00).

Specifikacija skirta taikomosios programinės įrangos, skirtos TAX FREE deklaracijų duomenų rinkinių formavimui ir pateikimui Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento kuriamoms elektroninių duomenų tvarkymo sistemoms (e- sistemos), gamintojams.

Specifikacijoje aprašoma kaip tinkamai sugeneruoti QR kodą, kuris sudaromas TAX FREE deklaracijos duomenų rinkinio poaibio, skirto muitiniam tikrinimui, pagrindu. QR kodo naudojimas TAX FREE deklaracijose paspartins formalumų atlikimą muitinės poste tiek įprastinio tikrinimo metu, tiek e-sistemų laikino neprieinamumo atveju.

iMDAS funkcijų, susijusių su TAX FREE deklaracijų muitiniu tikrinimu, paleidimo į gamybą data – 2022 m. liepos 1 d.

Informacija atnaujinta 2022-01-06

 


Pasiteirauti galite el. paštu [email protected]

Informacija atnaujinta 2023-03-13