English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės procedūros

Sąjungos muitinės kodekse (2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, toliau – SMK) numatyta, kad patikimi ekonominės veiklos vykdytojai, atitinkantys nustatytus reikalavimus, gali naudotis supaprastinimais, susijusiais su muitinės procedūros įforminimu prekėms. Kodekso V antraštinėje dalyje numatyta, kad gali būti taikomi šie supaprastinimai, kurių taikymo tvarką išsamiau reglamentuoja SMK deleguotasis aktas (2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas 2015/2446, toliau – SMK DA) ir SMK įgyvendinimo aktas (2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas 2015/2447, toliau – SMK ĮA):

•         Supaprastinta deklaracija (SMK 166 straipsnis, SMK DA 145 straipsnis ir SMK ĮA 223 ir 224 straipsniai). Naudodamasis šiuo supaprastinimu asmuo, muitinei sutikus, gali deklaruoti prekes muitinės procedūrai įforminti nepateikdamas tam tikrų standartinės muitinės deklaracijos duomenų arba neturėdamas tam tikrų muitinės deklaraciją papildančių dokumentų.

•         Muitinės deklaracijos duomenų įtraukimas į deklaranto tvarkomis apskaitos registrus (SMK 182 straipsnis, SMK DA 150 straipsnis ir SMK ĮA 233–235 straipsniai). Naudodamasis šiuo supaprastinimu asmuo, muitinei leidus, gali pateikti muitinės deklaraciją (standartinę arba supaprastintą) įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, jeigu deklaracijos pateikimo metu jos duomenys saugomi muitinės žinioje deklaranto elektroninėje sistemoje.

•         Centralizuotas muitinis įforminimas (SMK 179 straipsnis, SMK DA 149 straipsnis ir SMK ĮA 229–232 straipsniai). Naudodamasis šiuo supaprastinimu asmuo, muitinei leidus, gali pateikti muitinės deklaraciją muitinės įstaigai, kurios kompetencijai priklauso vietos, kurioje yra asmens buveinė, muitinės priežiūra, kai deklaruojamos prekės pateikiamos muitinei kitoje muitinės įstaigoje (ji gali būti pavaldi ir tos pačios, ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės muitinei).

•         Savikontrolė (SMK 185 straipsnis, SMK DA 151 ir 152 straipsniai ir SMK ĮA 237 straipsnis. Naudodamasis šiuo supaprastinimu asmuo, muitinei leidus, gali atlikti tam tikrus muitinės formalumus, kuriuos paprastai turi atlikti muitinė, apskaičiuoti mokėtiną muito sumą ir muitinei prižiūrint atlikti tam tikrus tikrinimus.

•         Muitinės deklaracijų surašymo supaprastinimas, taikomas prekėms, priskiriamoms skirtingoms muitų tarifo subpozicijoms (SMK 177 straipsnis). Naudodamasis šiuo supaprastinimu asmuo, muitinei sutikus, gali muitinės deklaracijoje vietoj kiekvienos prekių rūšies muitų tarifo subpozicijos nurodyti tik muitų tarifo subpoziciją, kuriai priskiriamoms prekėms taikoma didžiausia muito norma, ir apskaičiuoti muitą pagal tą subpoziciją. Šis supaprastinimas gali būti taikomas tik tada, jeigu surašant muitinės deklaraciją atskirai pateikti duomenis pagal kiekvieną prekių rūšį atitinkančią muitų tarifo subpoziciją reikėtų neproporcingai daug darbo ir išlaidų, palyginti su taikytinu muitu.

Norint naudotis išvardytais supaprastinimais paprastai reikia turėti muitinės suteiktą leidimą. Tokio leidimo nereikia nereguliariam naudojimuisi supaprastinta deklaracija, centralizuotam muitiniam įforminimui, kai ir muitinės įstaiga, kuriai pateikiama muitinės deklaracija, ir muitinės įstaiga, kuriai pateikiamos prekės, pavaldi tai pačiai Europos Sąjungos valstybės narės muitinei, jeigu atitinkamos šalies teisės aktuose nenustatyta, kad ir tokiais atvejais reikia turėti muitinės leidimą, ir muitinės deklaracijų surašymo supaprastinimui, taikomam prekėms, priskiriamoms skirtingoms muitų tarifo subpozicijoms.

Supaprastintos deklaracijos pateikimo arba muitinės deklaracijos duomenų įtraukimo į deklaranto tvarkomis apskaitos registrus atvejais deklarantas privalo per nustatytą laiką pateikti muitinei papildomą deklaraciją, kurioje nurodomi visi duomenys, reikalingi atitinkamai muitinės procedūrai įforminti. Jeigu pateikdamas supaprastintą deklaraciją deklarantas neturėjo kurių nors deklaraciją papildančių dokumentų, jis privalo per nustatytą laiką juos turėti ir laikyti muitinės žinioje.

Leidimai naudotis supaprastinta deklaracija laikinai nesuteikiami, kol muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (MDAS) nepritaikyta šioms deklaracijoms apdoroti. Leidimų pateikti muitinės deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu suteikimo ir naudojimosi šiais leidimais tvarką išsamiau reglamentuoja Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 1B-392 „Dėl Muitinės deklaracijos pateikimo įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu taisyklių patvirtinimo“ (šiuos leidimus suteikia teritorinės muitinės).

Kadangi leidimų centralizuotam muitinam įforminimui ir savikontrolei suteikimo teisė teritorinėms muitinėms nėra suteikta, asmenys, pageidaujantys, kad jiems būtų suteikti tokie leidimai, turėtų kreiptis su prašymais į Muitinės departamentą. Tuomet, kai elektroninės importo arba eksporto deklaracijos pateikiamos pagrindinėms muitinės įstaigoms vadovaujantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 1B-273 „Dėl importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų įforminimu, pateikimo“, o prekės – kitoms Lietuvos Respublikos muitinės įstaigoms, muitinės leidimo nereikia.

Naudojimosi muitinės deklaracijų surašymo supaprastinimu, kuris taikomas prekėms, priskiriamoms skirtingoms muitų tarifo subpozicijoms, tvarką išsamiau reglamentuoja Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1B-837 „Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo“ 2.2.3 papunktis. 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-12-27