English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Užsienio prekybos tarifinis reguliavimas

                      

Projektas „Tarifinio reguliavimo srities sistemų grupės (TARES) tobulinimas“ (Nr. 04-017-P-0001).

Muitinės deklaracijų apdorojimo procesas vyksta pasitelkiant TARES priemones: muitinės pareiga, nustatyta Sąjungos muitinės kodekse, – apskaičiuoti mokesčius – vykdoma Mokesčių apskaičiavimo ir patikros sistemos (toliau – MAPS) priemonėmis, didelės dalies muitinės deklaracijos duomenų patikra, kurios metu eliminuojama nekorektiškų duomenų, galinčių įtakoti netinkamą mokestinių prievolių vykdymą, gavimo rizika taip pat atliekama MAPS priemonėmis; verslo prašomos tarifinės kvotos administruojamos Tarifinių kvotų administravimo sistemos (toliau - TKS) priemonėmis, tokiu būdu užtikrinant tinkamą nustatytų mokestinių prievolių vykdymą; muitinės deklaracijų duomenų priežiūra vykdoma sistemos LT-SURV priemonėmis, perduodant priežiūros (surveillance) ataskaitas centrinei Europos Sąjungos sistemai SURV-RECAPP, kuri ES mastu naudojama įvairiais fiskaliniais ir rizikos valdymo tikslais.

Įgyvendinant Sąjungos muitinės kodekso nuostatas, vyksta kokybinis ir kiekybinis muitinės deklaracijų pokytis – pasikeičia muitinės deklaracijos duomenų elementų formatai, struktūra ir apimtis, tokiu būdu apdorojamų duomenų šaltinis – muitinės deklaracija – tampa pakitusiu apdorojimo proceso objektu, o tai sąlygoja poreikį pakeisti ir apdorojimo procese naudojamas priemones, šiuo atveju – MAPS, TKS ir LT-SURV (išvardytos ir dar kelios sistemos visos kartu – tarifinio reguliavimo srities sistemų grupė arba TARES).

Priežastys, sąlygojusios projekto poreikius, – tai 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (toliau – Sąjungos muitinės kodeksas), ir Sąjungos muitinės kodekso Darbo programos įgyvendinimas. Tuo tikslu Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (toliau – MDAS) pertvarkoma taip, kad gebėtų apdoroti muitinės deklaracijas, kurių duomenų elementų struktūra ir formatai dėl naujų teisės aktų reikalavimų iš esmės pasikeičia (t. y. iš esmės sukuriamas naujas duomenų šaltinis), o MDAS aptarnaujančios muitinės informacinės sistemos (tarp jų ir tos, kurios užtikrina tinkamą tarifinio reguliavimo, tiesiogiai susijusio su mokestinių prievolių apskaičiavimu, priemonių taikymą) turi būti atnaujintos, kad sugebėtų sąveikauti su atnaujintos versijos MDAS ir apdoroti joje esančius duomenis.

Projektu planuojama spręsti problema – tinkamo tarifinio reguliavimo priemonių, susijusių, be kita ko, ir su mokestinėmis prievolėmis, taikymo užtikrinimas deklaruojamoms prekėms, pasikeitus MDAS duomenų elementų struktūrai ir formatams, ir dėl to kylantis poreikis taikyti naujus duomenų analizės ir apdorojimo metodus tarifinio reguliavimo srities sistemų grupėje (toliau – TARES).

Projektu sprendžiama problema suponuoja uždavinį – sudaryti palankesnes sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams atlikti muitinės importo ir eksporto formalumus, išlaikant reikiamą muitinės kontrolės lygį ir užtikrinant ES muitų teisės aktų bei nacionalinių teisės aktų reikalavimų, susijusių su mokestinių prievolių vykdymu, tarifinio ir netarifinio reguliavimo priemonių taikymu muitinės deklaracijų apdorojimo procese bei privaloma priežiūra, įgyvendinimą.

Projektu prisidedama prie 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 04-001-08-05-02 „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ įgyvendinamo Nacionalinio pažangos plano uždavinio Nr. 8.5 „Didinti viešųjų finansų ir valstybės turto valdymo ir panaudojimo efektyvumą“ įgyvendinimo.

Projekto tikslas – atlikti TARES sistemų tobulinimą, siekiant gerinti mokestinių prievolių vykdymą, pritaikant jas Europos Komisijos administruojamų sistemų pokyčiams, kitų Integruotos muitinės informacinės sistemos posistemių poreikiams, užtikrinant tinkamą muitinės deklaracijų apdorojimo procesą, muitinės kontrolės priemonių vykdymą, ekonominių operacijų vykdytojams teikiamų tarifinio ir netarifinio reguliavimo priemonių taikymo elektroninių paslaugų kokybę, nepertraukiamą, stabilų ir efektyvų TARES sistemų veikimą, atliekamų funkcijų atitikimą ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktams bei muitinės veiklos reikalavimams, suderinamumą su kitomis muitinės bei išorinėmis ES informacinėmis sistemomis.

Projekto įgyvendinimas – nuo 2022-06-27 iki 2025-12-31.

Projekto tikslinės grupės:

- Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai ir valstybės tarnautojai, kasdien vykdantys muitinį tikrinimą, įforminimą, priežiūrą bei kitas muitinės funkcijas;

- Muitinės klientai – ekonominės veiklos vykdytojai, kurie turi prievolę teisingai deklaruoti prekes muitinei ir sumokėti muitinės apskaičiuotus muitus bei kitus mokesčius, taip pat laikytis kitų užsienio prekybai nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

Projektu siekiami rezultatai:

• Bus sukurtas ir įdiegtas MAPS funkcionalumas, užtikrinantis Lietuvos Respublikos integruotame tarife (LITAR) esančių priemonių (muitų ir mokesčių tarifų, kitų tarptautinę prekybą reguliuojančių priemonių) taikymą importo ir eksporto muitinės deklaracijų apdorojimo procese, kai muitinės deklaracijos apdorojamos MDAS priemonėmis, pagal Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto (2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos) ir Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinamojo akto (2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės) B prieduose nustatytus ir  nacionalinius reikalavimus;

• Bus patobulinta TKS taip, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas tarifinių kvotų administravimo procesas, pasikeitus muitinės deklaracijų duomenų struktūroms ir formatams, kai muitinės deklaracijos bus apdorojamos MDAS priemonėmis;

• Bus patobulinta LT-SURV taip, kad ši sistema galėtų teikti duomenis į Europos Komisijos administruojamą centrinę sistemą SURV-RECAPP pilna apimtimi pagal Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto ir Sąjungos muitinės kodekso SMK įgyvendinamojo akto  nustatytus reikalavimus.

 

Informacija atnaujinta 2023-05-22