English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

EMPACT

          

Apie Europos Sąjungos politikos ciklą – EMPACT

 

Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai aktyviai dalyvauja Europos policijos biuro (EUROPOL) Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis platformos veiklose (EMPACT), kurios skirtos įgyvendinti ES kovos su organizuotu ir sunkių formų tarptautiniu nusikalstamumu politikos prioritetams.

EMPACT yra Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis tarpinistitucinė platforma, kuri grindžiama išorinių ES sienų kontrolės institucijų, policijos, muitinių ir teismų bendradarbiavimu.

MKT nuo 2018 m. kartu su JK vadovavo vykdant EMPACT prioriteto „Kovos su sukčiavimu akcizų srityje“ (Excise Fraud) Operatyvinių veiksmų planą (OAP).

Nuo 2019 m., dėl Brexit, lyderiavimą visiškai perėmė Lietuvos muitinė (MKT), kuri tuo pačiu yra atsakinga už viso šio veiksmų plano priemonių įgyvendinimą ir koordinavimą.

O nuo 2023 m. LR muitinės pareigūnai taip pat perėmė ir finansinį bei logistinį šio plano įgyvendinimą , pateikdami Europolui projekto paraišką pavadinimu Disruption of Excise Crime across EU Member States 2023 pasinaudojant Europolo ribotu kvietimu teikti pasiūlymus pagal Aukštos Vertės Dotacijos (High Value Grant – HVG) kvietimą.

Kaip partneriai teikiant paraišką dalyvauja Airijos, Belgijos, Latvijos, Prancūzijos, Rumunijos, Jungtinės Karalystės muitinės ir policijos institucijos. Per šiuos metus planuojama suorganizuoti 18 susitikimų, kurie vyks skirtingose ES valstybėse narėse ir kuriuose turėtų dalyvauti iš viso apie 350 teisėsaugos institucijų atstovų.

Projekto įgyvendinimui skiriama 200.000 EUR ir jis apims nelegalių cigarečių fabrikų, vandens pypkių (šiša) tabako, nelegalaus alkoholio eksporto, bendradarbiavimo su pietryčių Europos šalimis bei Baltijos šalių kovos su akcizų sukčiavimu priemones.

 

EMPACT praeityje ir dabar

 

Pirmasis sutrumpintas kovos su organizuotu ir sunkių formų tarptautiniu nusikalstamumu ES politikos ciklas buvo pradėtas įgyvendinti dar 2012–2013 m.

Vėliau, 2014–2017 m. ir 2018–2021 m., remiantis ES prioritetais kovos su nusikalstamumu srityje, buvo įgyvendinami du jau visapusiški ES politikos ciklai. Per šiuos raidos etapus EMPACT tapo ES flagmanu teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui, kovojant su sunkių formų ir organizuotu nusikalstamumu.

2021 m. ES Taryba priėmė sprendimą dėl nuolatinio ES politikos ciklo tęsinio – EMPACT 2022+.

Šio daugiamečio EMPACT ciklo tikslas – nuosekliai ir metodiškai kovoti su ES kylančiomis didžiausiomis organizuoto ir sunkių formų tarptautinio nusikalstamumo grėsmėmis, gerinant ir stiprinant ES valstybių narių, institucijų, įstaigų ir agentūrų bendradarbiavimą, taip pat bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis ir organizacijomis, įskaitant, kai aktualu, privatųjį sektorių.

Pagrindiniai šio ciklo elementai:

• žvalgybos informacija grindžiamas, į ateitį orientuotas tikslinis požiūris į nusikalstamumo kontrolę, daugiausia dėmesio skiriant ilgalaikių ir atsirandančių nusikalstamumo problemų ar rizikos nustatymui, analizei ir valdymui;

• integracinis pobūdis: valstybių narių, ES institucijų, įstaigų ir agentūrų, atitinkamų trečiųjų valstybių ir organizacijų (viešųjų ir privačiųjų) kuo geresnis vienas kitą papildančių indėlių naudojimas ir derinimas remiantis partnerystės požiūriu;

• daugiadalykis, integruotas ir vientisas požiūris: klausimų spendimas visais lygmenimis, kuriais šiam reiškiniui gali būti daroma įtaka, naudojant prevencinio ir represinio pobūdžio priemones ir veiksmus, taip pat strateginio (siekiant daryti poveikį grėsmei) ir operatyvinio (siekiant paveikti organizuotas nusikalstamas grupuotes (tinklus) ir nusikaltėlius) pobūdžio iniciatyvines ir reagavimo priemones.

ES Taryba nustatė 10 ES kovos su sunkių formų ir organizuotu nusikalstamumu prioritetus EMPACT 2022+ (2022–2025 m.):

1. Didelės rizikos nusikaltėlių tinklų nustatymas ir likvidavimas

2. Kova su nusikaltėliais, rengiančiais kibernetinius išpuolius

3. Kova su prekyba žmonėmis

4. Kova su vaikų seksualiniu išnaudojimu

5. Kova su neteisėtu migrantų gabenimu

6. Kova su neteisėta prekyba narkotikais

7. Kova su sukčiavimu, ekonominiais ir finansiniais nusikaltimais

8. Kova su organizuotais turtiniais nusikaltimais

9. Kova prieš nusikaltimus aplinkai

10. Kova su neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais

  

EMPACT ir Lietuva

 

Lietuvos teisėsaugos institucijos EMPACT veikloje aktyviai dalyvauja jau nuo pirmojo kovos su organizuotu ir sunkių formų tarptautiniu nusikalstamumu ES politikos ciklo.

Lietuvos muitinė dalyvauja kovoje su neteisėta prekyba narkotikais, intelektinės nuosavybės nusikaltimais, prekių klastojimas ir pinigų padirbinėjimas, nusikaltimais aplinkai.

O taip pat vadovauja kovai su sukčiavimais akcizų srityje. Pastarojo subprioriteto tikslas – kovoti su nusikaltėlių tinklais ir pavieniais nusikaltėliais, dalyvaujančiais vykdant didelio masto sukčiavimą akcizų srityje, daugiausia dėmesio skiriant neteisėtų tabako gaminių gamybai ir (arba) neteisėtai prekybai jais ES.

 

Žemiau pateikiami pagrindiniai rezultatai pasiekti 2022 m. bendradarbiaujant ES šalių muitinės, pasienio ir policijos pareigūnams EMPACT kovos su akcizų sukčiavimu srityje: 

- Sulaikyti 694 įtariamieji

- konfiskavimo atvejų:

- 664,5 mln. vienetų cigarečių

- 1 231,7 tonos žaliavinio ir (arba) smulkiai supjaustyto tabako

- 768,9 tonos vandens pypkių tabako

- 2,41 mln. kg kuro ir 135 353 litrai nuo žymėjimo išvalyto kuro

- 17 258 litrų alkoholinių gėrimų, 1 500 litrų nedenatūruoto etilo alkoholio ir 6 500 litrų denatūruoto (negeriamojo) etilo alkoholio

- 220 000 CZ kronų ir 3,97 mln. eurų grynaisiais pinigais

- kompiuterinė įranga, mobilieji telefonai, elektroniniai duomenys (buhalterinė apskaita, bendravimas elektroniniu paštu ir kt.), antspaudai, spaudiniai (CMR važtarščiai, dokumentų užrašai ir kt.)

- 52 IBC konteineriai

- 2 mobiliosios degalinės (degalų siurbliai ir kt.)

- 301 transporto priemonė (sunkvežimiai / vilkikai, priekabos / puspriekabės / cisterniniai konteineriai, lengvieji automobiliai, mikroautobusai ir kt.)

- 74 krautuvai

- Įranga, ne tabako žaliava (prekursoriai) ir technika, skirta neteisėtai tabako gaminių gamybai:

- 186 gamybos linijos

- 49 pakavimo linijos

- 57 tabako pjaustymo mašinos

- 32 generatoriai

- Didžiuliai kiekiai ne tabako žaliavos (pirmtakų) (filtrų, cigarečių popieriaus, filtravimo popieriaus, klijų, folijos, kvapiųjų medžiagų, pakavimo medžiagų ir kt.)

- Pradėti 267 tyrimai

- Kita (nurodyti) :

- Išaiškintos ir išardytos su neteisėta tabako gaminių gamyba susijusios vietos:

- 75 cigarečių gamybos vietos

- 13 vandens pypkių tabako gamybos vietų

- 70 tabako pjaustymo įrenginių

- 85 neteisėtos tabako gamybos sandėliai

- Išaiškinta daug nelegalių sandėliavimo vietų, iškrovimo vietų, tiekimo grandinių, pažeidimų gaminant nelegalų kurą

- areštuoti 2 nekilnojamojo turto objektai, kurių vertė siekia mažiausiai 13 mln. CZ kronų (apie 800 000 EUR)

- išardyti 9 degalų žymėjimo išvalymo įrenginiai (įskaitant mobiliąsias laboratorijas)

- Užkardyta žala - 464 989 358 EUR

  

Pagal Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruotų sienų valdymo fondą, 2021-2027 m. programą

Minėta programa yra projekto – „Kova su nusikaltimais akcizų srityje Baltijos jūros regione“ (Nr. VSF/2023/222) finansavimo šaltinis.

Projektui skirta313 844,17 EUR.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. birželio 1 d. – 2025 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas.

Mažinti nusikalstamumą akcizų srityje ir akcizų mokesčių atotrūkį Baltijos regione ir ES apskritai, didinant dalyvaujančių institucijų veiklos efektyvumą ir gebėjimus kovojant su šešėline ekonomika (nelegaliu tabaku, degalais, alkoholiu) Baltijos regione ir Europos Sąjungoje (ES) bendrai.

Esmė.

Projekto metu bus vykdomos šios veiklos:

1) organizuojami muitinės pareigūnų, vykdančių akcizinių prekių nusikaltimų tyrimus ir kriminalinę žvalgybą, pažintiniai vizitai į EUROPOL, kurie prisidės prie pareigūnų kvalifikacijos kėlimo ir paskatins naujų tyrimų akcizų srityje inicijavimą;

2) organizuojami muitinės tyrėjų ir analitikų mokymai, darbo su atitinkama programine įranga taikoma informacinių technologijų tyrimuose, tuo gerinant muitinės tyrimų efektyvumą panaudojant naujausius informacinių technologijų sprendimus;

3) įsigyta specializuota techninė įranga, skirta su akcizais susijusių nusikalstamų veikų tyrimams regione paremti, tuo didinant muitinės tyrimų efektyvumą panaudojant naujausias specialiąsias technines priemones;

4) teikiama parama su akcizais susijusių nusikalstamų veikų tyrimams - finansuojant su operatyvine veikla susijusias išlaidas - susitikimų, vertimų, specializuotos įrangos nuomos ir kitas išlaidas, tuo skatinant naujus tarptautinius tyrimus ar bendras tarptautines operacijas kovos su akcizų sukčiavimais srityje.

Plačiau apie projektą skaitykite čia.

Estijos muitinės paskelbta informacija: https://www.emta.ee/en/news/tackling-excise-crime-baltic-region

Informacija atnaujinta 2023-11-13